NEWS

ИСС: ДА СЕ УСКОРИ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА ЧРЕЗ УСКОРЕНИ РЕФОРМИ

На последната си за годината пленарна сесия Икономическият и социален съвет прие становище „Ускоряване на подготовката за присъединяване на България към Еврозоната“. В становището ИСС настоява присъединяването към Европейски валутен механизъм и Еврозоната да се изведе като непосредствена национална цел и водещ стратегически приоритет на икономическата ни политика. Според ИСС , ако България формално встъпи в процедура за влизане в Европейския валутен механизъм, има шансове да бъде приета, тъй като е изпълнила формалните критерии за присъединяване. В същото време в становището се обръща внимание за необходимостта от систематична работа за решаването на проблемите в две области – недостатъчната степен на конвергенция на българската икономика спрямо средните европейски нива и наличието на определени дисбаланси в икономиката.

ИСС обръща внимание също, че общественото мнение в България не е достатъчно запознато с ефектите от влизането в Еврозоната и поради тази неинформираност съществен дял от нагласите са негативни. Анализирайки опита на новоприсъединилите се балтийски държави , Словакия и Словения към Еврозоната, ИСС приема, че положителни ефекти ще има в редица области: улесняване на рефинансирането на банковия сектор, Европейската централна банка ще бъде кредитор от последна инстанция, допълнителни гаранции за банковите депозити, снижаване на лихвите по кредитите и повишаване доверието в банковия сектор. Когато България стане част от Еврозоната, ще нараснат преките чуждестранни инвестиции, ще има допълнителен сигурен буфер за финансова помощ, ще се засили конкурентоспособността и ще се открие възможност за по-голяма номинална и реална конвергенция, което от своя страна означава по-висока производителност и по-високи доходи.

За да се ускори, обаче, процесът на присъединяване на България към Еврозоната, ИСС подчертава, че отдавна отлагани ключови реформи в съдебната власт, в образованието, здравеопазването, пенсионното осигуряване, пазара на труда, бизнес средата и утежнените регулации, противодействие на корупцията и на престъпността, трябва да се случат. Ефектите от тези реформи ще повишат производителността на труда, заетостта, доходите и потреблението. ИСС обръща внимание, че предприемането на тези реформи няма алтернатива и от това зависи кога България ще бъде приета в Еврозоната.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner