NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА


Във вторник, 29 септември 2009 г., от 10.00 ч. Икономическият и социален съвет (ИСС) организира среща с ръководния екип на Министерството на труда и социалната политика и съвместна пресконфереция за представяне на анализ на програмите и мерките на активната политика на пазара на труда, която щесе състои в заседателната зала на ИСС (бул. «Цариградско шосе» 111).

В нея ще участват:

- Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

- Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от Група ІІ – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, и членове на комисията

- Г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика

- Г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика

- Г-жа Росица Стелиянова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта

С решение на Министерския съвет от 5 август 2009 г. на Икономическия и социален съвет бе предложено да разработи и приеме до 30 септември анализ на програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда в Националния план за действие по заетостта 2009 г., вкл. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», проект «Красива България» и Социално-инвестиционния фонд в България.

Проблемите на трудовия пазар и последиците върху него от финансовата и икономическата криза, възникналите негативни тенденции в заетостта и необходимите антикризисни мерки в подкрепа на работните места, както и ефективността на предприеманите в тази насока политики са изключително актуални в новите икономически реалности. В своята работа ИСС обръща специално внимание на тези въпроси.

В две становища, приети през юли 2009 г., ИСС анализира възникналите проблеми в икономиката и трудовия пазар и отправя предложения за антикризисни мерки към законодателната и изпълнителната власт.

В становището “Българската икономика в условията на глобална финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности”, ИСС посочва, че финансовата и социалната стабилност са еднакво важни за България и тежестите на кризата и антикризисните мерки трябва да се споделят балансирано от труда и капитала.

Според анализа и прогнозите на Съвета се очаква тенденцията за намаляване на заетите лица да се засили в следващите месеци, поради времевия лаг в развитието на кризисните процеси и реализирането на сключени през изминалата година договори и поръчки в промишлеността и услугите.

В становището “Пазарът на труда в условията на финансова и икономическа криза – предизвикателства и възможни решения”, ИСС отбелязва, че е необходимо правителството да отдаде определена тежест на политиките и мерките, чрез които се овладяват социалните последици на гъвкавостта на работните места. Това предполага защита на доходите на достойно равнище, подкрепа и стимулиране на активно трудово поведение на безработни и заети на пазара на труда. Според Съвета водещо място в разработването на националната програма от антикризисни мерки и политики трябва да заемат съществуващите европейските инициативи.

Развитието на трудовите пазари в условията на световна финансова и икономическа криза и свързаното с това постигане на целите на Лисабонската стратегия е темата, която ИСС предложи за съвместната работа през 2009 г. на мрежата от националните икономически и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз. Българският ИСС е нейният тазгодишен председател.

ИСС отчита, че тази тема е изключително важна за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и националните икономически и социални съвети в настоящия етап от развитието на ЕС. През тази година налице са много предизвикателства пред икономическото развитие и заетостта, които налагат търсене на адекватни решения, на конкретни национални политики за преодоляване на негативния ефект на световната икономическа криза върху развитието на трудовите пазари в Европа. При прилагането от правителствата на тези мерки е необходимо да се отчете и позицията на гражданското общество.

“Работните места и кризата – ответни действия на Европа чрез политиките” е темата на организираната от ИСС и ЕИСК международна конференция, която ще се проведе на 5 и 6 октомври 2009 г. в София.

Конференцията ще бъде насочена към въздействието на кризата върху работните места и различните мерки на национално и европейско равнище в подкрепа на заетостта и активизирането на трудовия пазар. Предвижда се резултатите от нейната работа, като и от цялостната едногодишна съвместна работа в мрежата на ИСС и ЕИСК да бъдат обобщени във всеобхватен доклад и проектоплатформа на политика за антикризисни мерки в цяла Европа. Този документ ще бъде обсъден и приет по време на годишната среща на президентите и главните секретари на националните ИСС и ЕИСК през ноември в София, след което ще бъде представен чрез ЕИСК на Европейската комисия и пролетния Европейски съвет.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner