NEWS - ARCHIVE

ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ОБСЪЖДАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА МИГРАЦИЯТА И ПАЗАРА НА ТРУДА В ЕВРОПА


Председателят на Икономическия и социален съвет на България доц. д-р Лалко Дулевски ще участва в Годишната среща на президентите на икономическите и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която ще се проведе в петък, 28 ноември, в Малта.

Основната тема, която ще се дискутира, е влиянието на имиграцията върху Европа и пазарите на труда в Европейския съюз. Предвижда се по нея да бъде приета специална декларация.

Срещата на ръководителите на икономическите и социални съвети в ЕС и ЕИСК потвърждава значимостта на имиграцията като дългосрочен и стратегически проблем, засягащ всички страни-членки на ЕС. В документите на форума се отбелязва, че е необходима адекватна оценка на влиянието на имиграцията върху европейския пазар на труда, особено при сегашната икономическа обстановка. Значението на миграцията за Европа се разглежда в контекста на демографските реалности на континента, свързани най-вече със застаряването на населението, както и с оглед на изискванията на глобализираната конкурентна икономическа среда

Ще бъде обсъдена и темата за насърчаване на усилията по разработването на обща миграционна политика на европейско равнище. Позицията на икономическите и социални съвети е, че за успешното управление на миграционните процеси се изисква единна и всеобхватна миграционна политика на ЕС, закрепена във всички останали европейски политики, като например тези в областта на труда, социалната сфера, икономиката и външните работи.

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България многократно е обсъждал проблемите на миграцията и в свои становища е правил редица предложения за целенасочена национална политика в тази сфера.

Необходимостта от адекватни действия по тези проблеми се отбелязва още през март 2005 г. в становище по демографското развитие и демографската политика, както и в становището по проблемите на индустрията в процеса на присъединяване на България към ЕС. През юли тази година пленарната сесия на ИСС прие специално становище по утвърдената от правителството Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008-2015 г., чието разработване бе предложено именно от ИСС. В документа са отчетени както националните проблеми и предизвикателства, така и политиките на ЕС по въпросите на миграцията.

На настоящия етап въпросите, свързани с имиграцията, не представляват сериозен проблем за България и нямат съществено негативно отражение върху националния пазар на труда. По-сериозен акцент в становищата и публичните консултации на ИСС имат проблемите на емиграцията поради изключително големия брой български граждани, напуснали страната през последните 10 години. ИСС смята, че съществуват възможности да се използва интелектуалният и финансов потенциал на мигрантите за трансфер на знания и технологии, да се осъществяват социални и културни трансфери.

В приетите становища ИСС декларира, че като «граждански парламент» на страната ще продължи усилията си да организира научната и експертна мисъл чрез консултативни форуми по проблемите на миграцията, както и готовността си да извършва мониторинг по изпълнението на националната стратегия и на годишните планове за нейната реализация.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner