NEWS - ARCHIVE

ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЕКСТИЛНАТА И ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ У НАС – ТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Проблемите на българската текстилна индустрия - влошаване на финансовото й състояние, загуба на пазари, негативно влияние на световната финансова криза и други, както и необходимите действия и мерки за тяхното решаване от страна на изпълнителната и законодателната власт и бъдещото развитие на отрасъла, са тема на публичната консултация, която Икономическият и социален съвет (ИСС) организира във вторник, 25 ноември.
Тя се провежда под егидата на заместник министър-председателя г-н Ивайло Калфин.
Проблемите на текстилната и шивашката индустрия не за първи път са тема на обсъждане от Икономическия и социален съвет. Още през януари 2005 г. прие становище по проблемите на текстила и облеклото в България. В него съветът предложи редица мерки, които да спомогнат за решаване на проблемите в този отрасъл.
По време на провежданата на 25 ноември публична консултация ще бъдат отчетени и мерките от становището, взети под внимание от изпълнителната и законодателната власт в последващи техни документи.
В направения преди близо 4 години анализ ИСС отбелязва, че е необходимо да бъдат създадени условия за устойчиво развитие на отрасъла и запазване на работните места на над 20% от трудоспособното население на страната.
Съветът смята, че е необходимо да се провежда синхронизирана инвестиционна и данъчна политика, която да създава благоприятен инвестиционен климат за привличане на чужди инвеститори и активизиране на местните малки и средни инвеститори.
Сред основните съществуващи проблеми ИСС поставя обучението, професионалната квалификация и заетостта на работната сила в текстилния отрасъл. Според него трябва да се провеждат специални политики в тази насока, за да се повиши конкурентоспособността на сектора.
В документа от 2005 г. ИСС настоява да бъдат предприети спешни мерки по изграждането на ефективна база данни за текстилната и конфекционната промишленост. Чрез нея ще се извършва икономически и социален анализ на сектора, както и ще се изготвят и приемат стратегически документи за развитието му.
Сред предложенията, които ИСС прави в приетия преди 4 години документ за решаване на съществуващите проблеми, е да бъде обособено експертно звено в Министерството на икономиката от специалисти в областта на леката промишленост, в т.ч. и от текстила и облеклото. Това ще даде институционална подкрепа за провежданите действия.
Като необходима мярка ИСС посочва, че е необходимо да се формира целенасочена политика по отношение на субсидирането на суровините за текстила и облеклото. Трябва да бъдат разработени и секторни програми съвместно от държавните институции, социалните партньори и други организации на гражданското общество.
В пакета предложения на ИСС влизат и редица мерки за намаляване на негативните ефекти от нелоялна конкуренция, както и за стимулиране на износа. Възможни решения на проблемите могат да се търсят и чрез промени в данъчната политика, възможностите за инвестиции в модернизация и развитие на производството, насърчаване на “зелените инвестиции” и други. ИСС предлага и разработване на държавна политика за насърчаване изграждането на клъстерни структури в текстила и облеклото.
Обособяването на специализиран технологичен център, който да осъществява връзката с европейските и световните текстилни институти и да съдейства за трансфера на знания и технологии, е друго предложение на ИСС. То е част от необходимите политики за професионална квалификация на заетите в отрасъла като част от политиката за повишаване на неговата конкурентоспособност, основана на знанията и уменията.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner