NEWS - ARCHIVE

НЕОБХОДИМИ СА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ТЕКСТИЛНАТА И ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ У НАС


Държавата да предприеме спешни мерки в краткосрочен план, за да се даде глътка въздух на текстилния и шивашкия бранш у нас в условията на финансовата криза и да се подпомогне оцеляването му.

Това поискаха представителите на асоциации, камари, браншови и синдикални организации от отрасъла по време на проведената днес, 25 ноември, публична консултация. Тя се организира от Икономическия и социален съвет под егидата на заместник министър-председателя г-н Ивайло Калфин.

В консултацията участваха представители на Българската асоциация по текстил и облекло(БАТЕК) и на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло (БАПИОТ), на синдикалните организации в сектора, ръководители на фирми, както и експерти от мистерствата на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, народни представители.

Загуба на пазари и масово свиване на производството в текстилния и шивашкия отрасъл у нас, както и предстоящи значителни съкращения на работни места в този сектор на икономиката вследствие на финансовата криза прогнозираха представителите на бранша по време на публичната консултация.

Сред основните проблеми на сектора, които те поставиха, са и ниското заплащане, лошите условия на труд, липсата на регламентирана държавна политика и стратегия за развитието на текстилния и шивашкия отрасъл, сивата икономика в отрасъла. Като трудности пред бизнеса в тази важна за българската икономика сфера председателят на Управителния съвет на БАТЕК Цонко Недялков посочи и високия размер на осигуровките, високата наказателна лихва за просрочването при внасянето им, данъчната политика, възлагането и осъществяването на обществените поръчки. Страната ни изостава значително и в развитието на новите технологии и технологичното обновление на отрасъла, каза той. Според него в условията на криза са необходими бързи действия от страна на държавните органи, за да може отрасълът да се стабилизира в следващите 1 – 1,5 година.

Като отражение на негативните тенденции вследствие на кризата бе изтъкнато, че в момента текстилът работи с 50% от капацитета си в сравнение със същия период на миналата година. От началото на тази година приходите от продажби на фирмите са намалели с 10-12%, а работните места – с около 13%. Налице вече е и оттегляне на чуждестранни инвеститори.

Вицепремиерът Ивайло Калфин подчерта, че текстилният бранш е един от най-важните за българската икономика и българския износ. Той посочи, че в него действат около 4700 фирми, заети са близо 160 000 души, износът само за миналата година е за 1,9 млрд. евро. В същото време министър Калфин отбеляза, че това е и един от първите отрасли, който вече чувства ефекта от свиването на пазара в резултат от финансовата криза.

Обсъждането на влошеното състояние на отрасъла бе съпроводено с предлагане на мерки и действия за решаване на посочените проблеми. Сред тях министър Калфин напомни взетото от правителството решение за откриване на допълнителни кредитни линии за малките и средни предприятия чрез Насърчителна банка. Той акцентира и върху необходимостта върху създаването на максимално добра организация сред фирмите в бранша, за да се използват ефективно средствата от европейските фондове по различните оперативни програми.

Министър Калфин съобщи още, че Министерството на външните работи и Министерството на финансите работят съвместно за запазването на външните пазари и търсенето на нови, като се подготвят допълнителни споразумения с различни страни за избягване на двойното данъчно облагане, стимулиране на икономическите отношения и други.

Пред участниците в консултацията министър Калфин заяви, че е необходимо държавните институции да работят по-ефективно за контрола върху нерегламентирания внос на текстил и облекло, върху качеството и цените на тези стоки. В резултат на проведената дискусия той се ангажира за обсъждане в правителството и предприемането на допълнителни мерки за борба със сивата икономика и ограничаване на неправомерния внос. Сред поетите от него ангажименти е и обсъждането на промени относно наказателната лихва при просрочване на внасянето на осигуровки и изравняването й със санкцията при други държавни вземания. Това би била една добра и конкретна стъпка от страна на държавата в подкрепа на бизнеса, отчетоха представителите на бранша.

Конкретност, прагматизъм, конструктивност, диалогичност. Тези характеристики на проведената консултация отбеляза председателят на Икономическия и социален съвет доц. д-р Лалко Дулевски. Той заяви, че ИСС ще обсъди направените по време на консултацията предложения и ще продължи диалога с браншовите и синдикални организации от текстила и шивашката промишленост и отговорните министерства, за да се намерят реални решения на съществуващите проблеми.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner