NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ОБНОВЕНАТА ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ


“Обновената Лисабонска стратегия – нови социални и икономически реалности за гражданското общество в България” е темата на конференцията с международно участие, която Икономическият и социален съвет организира на 24 септември 2008 г. (сряда), от 10.00 ч. в зала “Средец” на хотел “Шератон”.

Конференцията ще бъде открита от председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински. В нейната работа ще вземат участие министърът на финансите г-н Пламен Орешарски, народни представители, представители на изпълнителната власт, органите на местно самоуправление, научни институти, граждански организации.

Във форума ще участват водещи представители на ЕС по проблемите на обновената Лисабонска стратегия – г-н Марио Сепи и проф. Мария Родригес.

Г-н Марио Сепи е член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от група ІІ – синдикати. Той е ръководител на “Лисабонската група” в ЕИСК – изградената в рамките на комитета съвместно с националните икономически и социални съвети интерактивна мрежа от инициативи на гражданското общество. Г-н Сепи е номиниран и се очаква да бъде избран за президент на ЕИСК за новия двугодишен мандат, който започва през октомври тази година.

Проф. Мария Родригес е призната като автор и най-добрия специалист по обновената Лисабонска стратегия. Тя е доктор по икономика от Сорбоната, автор на много научни трудове в областта на икономическата и социална политика. Бивш министър на труда на Португалия до 1999 г., специален съветник на министър-председателя на Португалия по време на португалското председателство на ЕС, дългогодишен съветник в Европейската комисия по Лисабонската стратегия.

На конференцията ще бъде представена позицията на гражданското общество у нас и в ЕС по осъществяването на обновената Лисабонска стратегия. Ще бъдат дискутирани перспективите и предизвикателствата, която тя поставя пред страната ни, както и очакваните резултати и ефект от нейната успешна реализация в създаването на нови икономически и социални реалности.

Ще бъде споделен опитът на гражданското общество в Европа и приносът на Европейския икономически и социален комитет за изпълнението на Лисабонската стратегия.

ИСС ще представи вижданията и предложенията си за следващия етап на реализиране на Лисабонската стратегия у нас.

Лисабонската стратегия:


През 2000 г. на лисабонската сесия на Европейския съвет е приета стратегия за превръщането до 2010 г. на ЕС в най-конкурентоспособната и динамично развиваща се икономическа зона в света, в икономическо пространство, основано на знанията. Този политически курс получава названието “Лисабонска стратегия”. Трите опори на социално-икономическото развитие на ЕС трябва да бъдат икономическият растеж, социалната защита и опазването на околната среда. Преходът към “икономика на знанията” трябва да се осъществи чрез провеждането на политики, отговарящи на изискванията на информационното общество, политика в областта на научните изследвания и разработки, ускорени структурни реформи и завършване създаването на единен вътрешен пазар на ЕС.

В рамките на Лисабонската стратегия са формулирани 28 основни и 120 допълнителни цели, чието постигане е планирано да се оцени с помощта на 117 различни показатели.

След преглед на тяхното изпълнение през март 2005 г. в Брюксел ЕС взема решение за обновяване на Лисабонската стратегия и определянето като основни приоритети икономическия растеж и заетостта, както и разработването на национални програми за реформи за периода 2005 – 2008 г.

През март 2008 г. пролетният Европейския съвет прие заключения относно новия тригодишен цикъл от Лисабонската стратегия (2008 – 2010 г.)

България стана част от първия цикъл (2005 – 2008 г.) от началото на 2007 г., когато прие своята първа Национална програма за реформи (2007-2009 г.).

Въпросите на Лисабонската стратегия и нейното приложение са основна проблематика в дейността на Икономическия и социален съвет. Той участва в създадената от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) мрежа от съветите на страните-членки за включване на гражданското общество в реализирането на целите на стратегията. ИСС има свои представители във формираните от ЕИСК работни групи по основните приоритетни области на обновената Лисабонска стратегия, както и в групата по координиране. В своите становища съветът е направил над 200 предложения за реализирането на основни приоритети и мерки по Лисабонската стратегия и решаването на основни стратегически проблеми на страната. През 2006 г. ИСС прие отделно становище по Лисабонската стратегия, а през февруари 2007 г. прие становище по проекта на Националната програма за реформи на Република България.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner