NEWS - ARCHIVE

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАД 70 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ УЧАСТВАХА В ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО

Публичната консултация под патронажа и с участието на президента на Република България г-н Георги Първанов на тема “Грижата за децата и семейството – национален приоритет и отговорност”, която се проведе днес, 16 септември 2008 г., бе организирана от Икономическия и социален съвет на Република България. Тя е в изпълнение на решенията на проведената през март тази година дискусия в Русе на тема “За децата на България – откровено и ангажирано”.

С приетия План за дейността на институциите, неправителствените организации и бизнеса, произтичаща от срещата в Русе, на Икономическия и социален съвет (ИСС) бе възложено да съгласува и консултира практическите стъпки за изпълнение на плана със структури на гражданското общество у нас и в Европейския съюз. За целта съветът инициира днешната публична дискусия с участието на представители на Икономическия и социален съвет на Франция – една от водещите европейски страни в политиките по отношение на семейството.

В работата на форума участваха президентът на Република България Георги Първанов, министрите на труда и социалната политика Емилия Масларова и на здравеопазването д-р Евгений Желев, омбудсманът на Република България Гиньо Ганев, представителят на УНИЦЕФ в България Октавиан Бивол, народни представители, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова, експерти от министерствата на образованието и науката, на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане, представители на повече от 50 неправителствени организации и сдружения, работещи по проблемите на децата и семейството.

По време на публичната консултация бе изразена позицията на институциите и гражданските организации за насърчаване и обединяване усилията на държавните институции, органите на местното самоуправление, бизнеса, неправителствените организации и останалите структури на гражданското общество за закрила на децата, семейството, доброто родителство и равните възможности между половете.

Отчетени бяха изпълнените мерки от Плана за действие на институциите, неправителствените организации и бизнеса, който бе разработен въз основа на предложенията на участниците в дискусионния форум “За децата на България – откровено и ангажирано”, проведен по инициатива и с участието на президента на Република България през март тази година в Русе.

След проведената дискусия участниците в срещата се обединиха около необходимостта от по-добра координация между всички институции за реално изпълнение на приетите стратегии и планове. Внимание бе обърнато не само на политиките за подпомагане на децата в риск, но и на ангажиментите на държавата към отговорните родители в отглеждането на техните деца, за подпомагане на талантливите деца. Законодателни промени, ролята на общините, децентрализацията на социалните дейности, реалното финансиране на програмите, насочени към семейството и децата, бяха сред основните обсъждани теми.

Икономическият и социален съвет има редица предложения за политики по отношение на децата и семейството, чиято цел е още през следващите 10-15 години да се постигнат реални количествени и качествени изменения в демографската структура на населението, в качеството на образование и реализация, в социалната подкрепа и здравното състояние на децата. Позицията на ИСС бе представена на форума от доц. д-р Лалко Дулевски, председател на съвета.

Отчитайки изключителната важност на проблемите на семейството, отговорното родителство и закрилата на децата, ИСС нееднократно е изразявал своята позиция по тях и е представял пред законодателната и изпълнителната власт конкретни предложения за тяхното решаване, както и мерки за преодоляване на негативните процеси през следващите години.

Социални и икономически въпроси, свързани с раждаемостта, здравното обслужване на децата, образователната реформа и качеството на обучение, развитието на трудовия потенциал, политиката по доходите и подпомагането на семействата, намират отражение в много становища, анализи и препоръки на ИСС. Сред тях са становищата по “Проблемите на демографското развитие и предизвикателствата пред демографската политика на България” (март 2005 г.), по “Проблемите на професионалното образование и обучение (ноември 2005 г.), по проекта на “Национална програма за реформи” (февруари 2007 г.), по “Националната стратегия за миграция и интеграция” (юли 2008 г.), в резолюцията по проекта на Национална здравна стратегия (юли 2008 г.).

Най-задълбочено тези проблеми са разгледани в становището на ИСС “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”, прието на открита пленарна сесия на 28 май 2007 г. В публичното му обсъждане участваха представители на всички заинтересовани институции и неправителствени организации.

През март 2007 г. Европейският икономически и социален комитет прие становище на тема “Семейство и демографско развитие”, в което поставя акцент пред страните-членки на ЕС да развиват семейни политики и мерки за съчетаване на семеен и професионален живот.

В становищата си ИСС отбелязва, че въпросите на семейството и децата са съществени за демографската ситуация, икономическия растеж и социалното развитие на страната ни. В голяма степен те са определящи и за перспективите за развитие на България като равноправен член на Европейския съюз. Тези проблеми засягат както личностното развитие на всеки човек, така и съхранението на народността и идентичността на нацията ни.

Позицията на ИСС като граждански парламент е, че политиката на България по отношение на семейството, отговорното родителство и равните възможности трябва да бъде национален приоритет за десетилетия напред. За целта е наложително да има политическа воля за приоритетността на проблемите на семейството и родителството.

ИСС посочва, че основните принципи за провеждането на съвременната политика на страната за децата и семейството трябва да са създаване на благоприятни условия за нормално възпроизводство на населението, осигуряване на стимули за създаване на устойчиви семейства, всестранна защита и стимулиране на майчинството, съвременни законодателни рамки за осигуряване на равни шансове за всички деца. Според ИСС държавната политика трябва да се преориентира от социални помощи към социални инвестиции в новите поколения, техните родители и семейства.

Съветът предлага всяка година правителството да приема Годишен доклад за състоянието на семейството, отговорното родителство и равните възможности на половете. Той препоръчва да бъде разработен проект на Закон за подкрепа на семейството.

Като възможност за подпомагане на семейството в грижата му за децата и стимулиране на доброто родителство представените в ИСС организации на гражданското общество се обявяват за изграждане на системи от стимули за икономическо развитие и поминък в застрашените от демографски срив райони. Насърчаването и подпомагането на отговорното родителство и гарантиране подкрепа за децата на държавно ниво може да се осъществява чрез детски надбавки за всяко дете без подоходен тест, осигуряване на достъп на всяко дете до детски градини и ясли, нови социални услуги за отглеждане на деца, равен достъп до образование и здравеопазване.

Сред предложенията на ИСС е и стимулиране на провеждането на фирмени семейни политики, насочени към подкрепа на кариерата на родителите на работното място. Това включва гъвкаво работно време, дистанционна работа, родителски отпуск, подкрепа за децата, услуги за родители и семейства. Специално място се обръща на ролята на работодателите в разработването и осъществяването на комплекс от политики, насочени към съвместяването на професионалния, личния и семейния живот.

В областта на социалното подпомагане предложенията на ИСС са свързани с необходимостта от осигуряване на всестранна защита на семейството и децата от икономически, социални и криминални рискове с целенасочени мерки за своевременна интеграция на деца, изпаднали в рискови условия и злоупотреба с родителство. Предлага се прецизиране на критериите за настаняване на деца за отглеждане в специализирани социални заведения при живи родители.

Мерките, предлагани от ИСС в областта на здравеопазването, са насочени към намаляването на детската смъртност и на абортите и на тази основа увеличаване на раждаемостта. Необходимо е да бъдат разработени индивидуални програми за оказване на специализирани медицински грижи за децата съобразно тяхното състояние и потребности, както и да се насърчават неправителствените организации в грижите за децата, да се осигурят по-добра превенция, промоция и профилактика на здравето на децата.

Специално внимание в няколко свои становища ИСС обръща на проблемите на образованието и качеството на човешкия капитал. Той настоява в Национална стратегия за развитие на образованието в България ясно да се определят приоритетните насоки за развитие на всички образователни равнища, както и да се увеличат средствата от държавния бюджет, предназначени за образование. Усилията трябва да се насочат към намаляване отпадането на деца от училище и интегриране на рано напусналите системата на образованието; към подобряване качеството и ефективността на образованието и обучението чрез реформиране на образователната система в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Сред най-важните му предложения е да се създаде фонд "Инвестиции в младежта", чрез който да има допълнителни гаранции за осигуряване на средства за образование на младите хора след навършване на определена възраст. Съветът препоръчва да се въведе иформа на ваучерна система в университетите, колежите и професионалните училища.

ИСС насочва вниманието към повишаване на степента на образованост и равноправното интегриране в обществотона общностите и децата от улицата, сираците, болните, децата с умствени и физически увреждания, които са обект на дискриминация. Според съвета трябва да се разработят и прилагат програми за ликвидиране на социалното неравенство между децата – с акценти върху образователната политика и здравеопазването, както и да се прилага ефективна система за социално подпомагане.

Съветът поставя въпросите и за разширяване на мрежата от детски заведения и поддържане на добра инфраструктура от институции за отглеждане на децата и за подкрепа на хората в отделните фази на техния живот, като се отчитат специфичните трудности на цели групи хора – млади семейства, семейства с деца с увреждания и др.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner