NEWS - ARCHIVE

ФРАНЦИЯ Е ВОДЕЩА СТРАНА В ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕРНИ ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВАТА


Франция е сред водещите европейски страни, разработили и прилагащи модерни политики в подкрепа на семейството, насърчаване на доброто родителство и закрилата на децата. Те бяха представени на проведената днес, 16 септември, публична консултация на тема: Грижата за децата и семейството – национален приоритет и отговорност.

Особено място във формулирането на тези политики има организираното гражданско общество, като представителството на семействата пред публичните власти на национално ниво се осъществява с посредничеството на Националното обединение на семейните асоциации на Франция (UNAF), което е член на Икономическия и социален съвет на Франция. Негова делегация участва в публичната консултация днес.

Тя се водиот г-н Франсоа Фондар - президент на организацията. В състава й влизат още г-н Гиймет Ленвьо - генерален директор на UNAF, г-жа Елизабет Дан - съветник по международните отношения на председателя на Икономическия и социален съвет на Франция, г-н Тиери Дамиен - президент на Националната федерация на семействата, живеещи на село, г-н Франсоа Едуар - главен секретар на Синдикалната конфедерация на семействата, г-н Жан-Мари Бонмер - национален администратор на Националната агенция за социално единство и равенство на възможностите, членове и експерти от френския Икономически и социален съвет.

Сред правомощията на UNAF, регламентирани от френското законодателство, е да дава становища пред публичните власти по семейните въпроси и да предлага мерки, съобразени с материалните и моралните интереси на семействата. Националното обединение представлява официално пред публичните власти семействата, като то има право и да предявява съдебни искове, ако са засегнати интересите на семействата. Организацията поставя проблемите на семейството в центъра на цялата проблематика, свързана със заетост, съчетаване на професионалната кариера и родителството, образование, здравеопазване, пенсиониране, демографски проблеми др.

Днес почти 800 000 семейства, членуващи в 8000 асоциации, 7 основни национални движения, 19 специфични движения и 44 асоциирани организации, позволяват на UNAF да изпълняват тези свои мисии.

През 1994 г. във Франция е основана Годишна конференция по проблемите на семейството. Всяка година тя събира министър-председателя, представители на множество синдикални и работодателски организации, UNAF и федерациите на семейните асоциации, представителите на всички териториални общности за обсъждане на проблемите на семействата и политиките за тяхното решаване. Работните теми се подготвят от групи, състоящи се от представители на организациите, участващи в конференцията. Техните заключения служат за основа на дискусии и преговори между партньорите в конференцията и правителството. Доказателство за успеха на конференцията е нарастващият брой молби към нея от други граждански организации – асоциации на хора с увреждания, на възрастните хора и др.

Семейната политика на Франция е част от общата демографска политика и е насочена към постигането на хармонично равновесие между различните възрасти и гарантирането на потенциал за развитие. Тя се реализира чрез множество помощи, които са инструменти за закрила на семейството и децата.

Във Франция всяко семейство получава семейни добавки. Правото на тази помощ не зависи от ситуацията, в която се намират родителите, и не се определя подоходно. Този принцип на универсалност на семейните добавки дава по-голяма равнопоставеност между гражданите, които имат семейните отговорности. Въвеждането на универсалните семейни добавки идва от отговорността на държавата да позволи на всички родители да имат колкото деца пожелаят.

Други група семейни помощи се разпределят в зависимост от статута на семействата. Това са основно помощ за приемане на малко дете, жилищна помощ, помощи за самотни родители, за деца с увреждания и др.

Отделно от националната политика, териториалните общности също имат свои отговорности по отношение на децата и семействата. Департаментите имат директни правомощия по отношение закрилата на децата, на хората с увреждания, на възрастните хора и др. Местните власти предоставят малко помощи, но те се намесват основно чрез инвестиции – за изграждане на домове за настаняване на деца, старчески домове и др.

Специално място в семейната политика във Франция заемат възможностите за съчетаване на професионалния и семейния живот, на родителските грижи за децата с професионалната и личностната реализация на родителите. В тази насока подкрепата за бащинството и майчинството е свързана и с развитие на структурите, ангажирани с отглеждането на деца.

В своята семейна политика Франция се води от принципа, че за формирането и реализирането й е необходимо участието на всички заинтересовани страни – правителство, синдикати, работодатели, представителите на семействата, местна власт.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner