NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ТЕМА: ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ И ОТГОВОРНОСТ


Публична консултация под патронажа и с участието на президента на Република България г-н Георги Първанов на тема “Грижата за децата и семейството – национален приоритет и отговорност” ще се проведе във вторник, 16 септември 2008 г., от 10.00 ч. в зала “Александър” на хотел “Радисън”.

Консултацията, която е с международно участие, се организира от Икономическия и социален съвет на Република България. Тя е в изпълнение на решенията и продължение на проведената през март тази година дискусия в Русе на тема “За децата на България – откровено и ангажирано”.

Форумът има за цел да представи позицията на гражданското общество у нас и в Европейския съюз за насърчаване и обединяване усилията на държавните институции, органите на местното самоуправление, бизнеса, неправителствените организации и останалите структури на гражданското общество за закрила на децата, семейството, доброто родителство и равните възможности между половете.

По време на публичната консултация ще бъде отчетено изпълнението на Плана за действие на институциите, неправителствените организации и бизнеса, който бе разработен въз основа на предложенията на участниците в дискусионния форум “За децата на България – откровено и ангажирано”, проведен по инициатива и с участието на президента на Република България през март тази година в Русе.

Ще бъдат дискутирани предстоящите неотложни действия и мерки на всички институции, които да гарантират нормалното развитие и възпитание на децата и да подпомогнат тяхната реализация в обществения живот. Акцент ще бъде поставен и върху отговорността на родителите в този процес, както и върху необходимостта от адекватна подкрепа и помощ от страна на държавата и обществото към семейството.

За участие в публичната консултация са поканени представители на Народното събрание, на Министерски съвет, на агенции, на органите на местната власт, на обществени организации, работещи по проблемите на децата и семейството и в областта на икономическото и социалното развитие.

В работата на форума участие ще вземе делегация на Националното обединение на семейните асоциации във Франция (UNAF), което е член на Икономическия и социален съвет на Франция. Делегацията се води от президента на UNAF г-н Франсоа Фондар и включва представители на различни граждански структури - на Синдикалната конфедерация на семействата, на Федерацията на семействата, живеещи на село, на Националната агенция за социално единство и равенство на възможностите и др.

Те ще споделят опита и добрите практики на гражданското общество във Франция в закрилата на децата, семейството и насърчаването на доброто родителство. В изказванията им ще бъде представено мястото на организираното гражданско общество във формулирането на политики по отношение на семейството, съчетаването на професионалния живот и родителството, конкретни аспекти на социалната политика, отнасяща се до родителството.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner