NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРЕДЛАГА ДА ПРАВИ МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЛИСАБОНСКИТЕ КРИТЕРИИ

В прието становище на 12 февруари т.г. ИСС предлага да прави мониторинг на изпълнението на българската програма за постигане на лисабонските критерии. Становището е поискано от Министерския съвет по повод предстоящото приемане на първата за нашата страна Национална програма за рeформи 2006 – 2009 г. като страна членка на ЕС.
В документа, който пленарната сесия на ИСС прие, се твърди, че проектът на Националната програма за реформи трябва да се преструктурира и да се обвърже по-тясно с основните приоритетни области, приети от Европейския съвет през март 2005 г. Съветът настоява също в документа да се посочи ясно финансовото обезпечение от бюджета, от структурните фондове и от бизнеса за постигане на целите и мерките от програмата.
В становището ИСС изразява своето безпокойство от формиращия се дефицит в публичнния пенсионен фонд и настоява за включване на допълнителни мерки, които да гарантират в бъдеще финансовата му стабилност. В приложение към становището са описани и мерките, които Съветът досега е препоръчвал на правителството за повече работни места и по-висок растеж.
Колеги,
Очакваме ви на специална пресконференция, на която ще представим становището на ИСС по проекта на Националната програма за реформи 2006 – 2009 г. Пресконференцията ще бъде на 19 февруари 2006 г., понеделник от 11.30 часа в Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22 – сградата на МОСВ).
В пресконференцията ще участват председателят на ИСС доц. д-р Лалко Дулевски, Дикран Тебеян, член на ИСС от групата на работодателите, и Любен Томев, член на ИСС от групата на синдикатите.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More