NEWS - ARCHIVE

ПУБЛИЧЕН МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ПРЕДЛАГА ИСС

Необходимо е да се осъществява публичен мониторинг на Националната програма за реформи (НПР) от страна на Икономическия и социален съвет с активното участие на социалните партньори. Това предложи председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски по време на публичното обсъждане на проекта на Национална програма за изпълнение на Лисабонската стратегия. Доц. Дулевски посочи още, че такава е практиката във Франция и Гърция, където Икономическият и социален съвет на съответната страна осъществява мониторинга на НПР.

Публичното обсъждане на Националната програма за реформи 2007-2009 г. се проведе днес, 6 февруари 2007 г., в “Кемпински хотел Зографски” и бе организирано от Министерството на финансите. В дискусията участваха представители на изпълнителната власт и администрацията, социално- икономически партньори, неправителствени организации, както и браншови структури.

Друг акцент в изказването на доц. Дулевски бе, че е необходимо да се разработи План за действие със съответния времеви график, както и да се определи политическо лице (най-малко на ниво министър), отговарящо за изпълнението на НПР.

Председателят на ИСС доц. Дулевски подчерта още, че с Решение № 61 от 31 януари 2007 г. Министерският съвет сезира Съвета да разработи становище и покани министъра на финансите и неговия екип на дебатите по приемането на становището на пленарна сесия на ИСС следващата седмица.

Според ИСС проектът на НПР се нуждае от допълнително систематизиране и структуриране; от обвързване на Лисабонските цели и приоритетни области на въздействие с оперативните програми, както и от връзка между основните цели, мерки и обективно измерими индикатори.

Председателят на ИСС припомни, че в началото на миналата година Съветът прие становище на тема “Лисабонската стратегия на Европейския съюз и политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и просперираща икономика”, в което настоява за изготвяне на Национална програма за икономически ръст и работни места (2006-2008 г.). Доц. Дулевски подчерта още, че в приетите досега становища ИСС е направил 222 конкретни предложения, свързани с отделните приоритетни области на Лисабонската програма и с решението на основни икономически и социални проблеми на страната.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More