NEWS - ARCHIVE

6 ОТ 10 РАБОТНИЦИ СА ОСИГУРЕНИ ВЪРХУ РЕАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ НАЙ-МНОГО РАБОТЯТ БЕЗ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И УСЛУГИТЕ

Само 6 от 10 работници са осигурени върху реалните заплати, които получават. Оценката на недекларирания доход по анкетни данни показва, че около 35% от работещите по трудов договор получават по-високи от декларираните доходи и той представлява между 40-50% повече от официалната работна заплата за страната – за 2005 г. в размер на 310 лв. Делът на работещите, които изобщо не са осигурявани социално и здравно, също е твърде висок – трима от всеки 10.

Това се казва в становище на Икономическия и социален съвет на тема „Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”, което беше представено днес, 7 декември 2006 г., на специална пресконференция. В пресконференцията участваха доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС, г-н Владимир Бояджиев, член на Комисията по икономическа политика на ИСС, разработила проекта на становище, и докладчик по становището, и г-н Дикран Тебеян, члeн на Съвета от групата на работодателите.

Становището на ИСС за неформалната икономика е разработено по собствена инициатива. Проектът на становище бе приет от членовете на Съвета на пленарна сесия миналата седмица.

Най-висок относителен дял на работещите без трудови договори има в строителството (29,7%) и в услугите (26,7%), докато в промишлеността той е 16,7% по данни от 2004 г.

Едни от най-важните фактори за поява на неформална икономика са данъчната и социално-осигурителната тежест. В същото време редица изследвания показват, че предприемачите преминават в сенчестата икономика, не толкова за да избегнат данъците, а за да се отърват от бюрокрацията и корупцията. Това са основните изводи в становището на Икономическия и социален съвет.

Тревожен остава според ИСС процентът на нерегистрираните заети в селското стопанство – близо 75% през 2002 г. и 55% през 2005 г. В становището си ИСС посочва, че основното предизвикателство за рязкото намаляване на този относителен дял е необходимостта от включването на селските стопани и техните земи в регистри, позволяващи им да получават европейските специализирани фондове за селското стопанство.

Икономическият и социален съвет предлага редица конкретни мерки за ограничаване на неформалната икономика. Част от мерките са свързани със създаването на програма за борба с неформалната икономика и осигуряване на по-добра координация между органите за противодействие на нелоялната конкуренция. Прозрачност на публичните финанси, на данъчната системна и разходната политика на държавата, както и намаляване размера на данъците и опростяване на данъчната система (вкл. и регистрация по ДДС на всички стопански субекти) препоръчва ИСС в становището си.

Други мерки за ограничаване на неформалната икономика, записани в становището на ИСС, са да се отменят или облекчат някои от регулативните режими, както и да се преразглда размерът на събираните такси. ИСС препоръчва още реформи в социално-осигурителната система, последователна финансова децентрализация, прилагане на строги законови санкции при умишлено неизплащане на трудови възнаграждения. Повишена ефективност на администрацията и борба с корупцията, обществен контрол върху работата на администрацията, въвеждане на инструменти на пряката демокрация за решаване на значими национални и местни проблеми, са също част от конкретните предложения на ИСС за ограничаване на неформалната икономика.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner