NEWS - ARCHIVE

ДЕВЕТ ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ИСС ЗА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

Днес, 27 юни 2006 г., на пленарна сесия членовете на Икономическия и социален съвет приеха проект на становище на тема “Проблеми на индустрията в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз”. Становището бе представено на пресконференция днес от председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски и от Васил Велев – член на ИСС от групата на работодателите и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който е и докладчик по темата на становището.

В становището се правят 9 основни препоръки за действие от страна на институциите у нас, които ако бъдат пренебрегнати, биха довели до негативни последици и въздействие. Като отчита предимствата за българската индустрия от присъединяването на страната ни към ЕС от 1 януари 2007 г., ИСС обръща сериозно внимание на възможните отрицателни въздействия и последици. “Особено внимание в краткосрочен и средносрочен план следва да се обърне на:

1. Насърчаване на общата конкурентоспособност на българската индустрия на основа на: единна позиция за стратегическите приоритети в развитието на българската индустрия, съгласувана в активен диалог между политическите сили, държавните институции и между тях и социалните партньори; координирани действия на държавата и бизнеса по насърчаване и подпомагане на инвестициите, научно-изследователската и развойната дейност; разработване и прилагане на конкурентен данъчно – осигурителен режим за намаляване на фискалния натиск върху индустрията и труда.

2. Стриктно и неотклонно придържане и реализация на приоритетите на оперативната програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013”, осигуряване на широк обществен мониторинг и периодична оценка на изпълнението й с активното участие на социалните партньори.

3. Разработване на единен подход за цялостно решаване на проблема с регулативните режими в страната, включително на общинско ниво, като не се допуска изпълнението на изискванията на ЕС да увеличава административните трудности пред българските фирми.

4. Организиране и провеждане на масова информационна кампания сред бизнеса за договорените условия и изисквания по присъединяването на страната към ЕС по преговорни глави, издаване на специализирани и практически ориентирани сборници от конкретни изисквания, текстове на нормативни документи, инструкции, конкретни съвети и т.н. по сектори, браншове и продукти.

5. Разработване на конкретни планове, програми и графици за поетапна реализация на поетите в преговорния процес задължения по глава 22 “Околна среда”, както и базиране на решаването на съществуващите множество проблеми на ново начало в иновационната стратегия на Република България. На основата на съвременни иновации следва да се реши и проблемът с високата енергоемкост и ниската енергийна ефективност на българската икономика.

6. Предприемане на спешни мерки за неутрализиране на неизбежните отрицателни въздействия върху българския автомобилен транспорт и транспортната инфраструктура на страната.

7. Осигуряване на необходимите предпоставки за осъществяване на строг контрол и спазване на европейските норми и изисквания за качество и безопасност по отношение на вносните потребителски и хранителни стоки, включително текстил, както и за недопускане на нелоялна конкуренция в търговията на едро и дребно с потребителски стоки. Строго спазване на нормите, правилата и изискванията на ЗОП.

8. Създаване на система за обвързване нарастването на работната заплата с постиганите икономическите резултати, както и за подобряване на социалната защита на ниско доходните слоеве на обществото, на основа на активен социален диалог на национално, браншово и фирмено равнище.

9. Обвързване на реализацията на националната стратегия за развитие на образованието и на системата за поддържане и повишаване на квалификацията със съответни мерки в оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

ИСС настоява още да се обединят и пряко да се обвържат икономическите, социалните и политическите цели за изграждане на икономика на знанието, за устойчив икономически растеж, по-висок от средния за Европа, и за пълноценно възприемане на европейския социален модел.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner