NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА „АКТИВНИЯТ ТРУДОВ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Във връзка с изострянето на проблема със застаряването на населението в България и в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012, Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 16 ноември 2012 г. становище на тема: Активният трудов живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”.

По данни от преброяването на населението в България през 2011 г., коефициентът на демографско заместване, изразяващ съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64г.), се променя значително. През 2001г. 100 лица, напускащи пазара на труда са били „замествани” от 124 младежи влизащи в трудоспособна възраст, докато през 2011 г. на входа на трудовия пазар вече са само 70 млади хора, което е сигнал за наличието на дълбока стагнация по отношение на подмладяването и възпроизводството на трудоспособното население.

ИСС счита, че застаряването на населението не трябва да се разглежда единствено и само от гледна точка на демографската зависимост, представена чрез съотношението между възрастните хора и лицата в трудоспособна възраст. Днес, ключовият фактор за стабилизирането на осигурителните системи е икономическата зависимост, отразяваща съотношението между броя на хората, получаващи осигурителни плащания, и тези, които правят осигурителни вноски в социалните фондове. В тази връзка подобряването на това съотношение изисква по-чувствително увеличаване на заетостта на всички възрастови групи на пазара на труда, включително и на възрастните хора. В своето становище Съветът предлага конкретни мерки, чрез които България ефективно да използва наличния трудов потенциал и да даде повече шансове на възрастните хора за достъп до пазара на труда.

От особено значение е да се работи за интегриране на позитивни мотивационни методи, които ще доведат до удължаване на трудовия живот, по начин, далеч по-благоприятен от прилагането на мерки като повишаване на пенсионната възраст. Гарантирането на условия за достъп до здравни услуги и удължаване продължителността на живота на възрастните хора в добро здраве също ще допринесе за активния трудов живот.

Необходимо е да се преодолеят предразсъдъците, бариерите и негативните стереотипи, свързани с пълноценното участие и приноса на възрастните хора в развитието на обществото. Дори след пенсионирането си възрастният човек може да остане активен и полезен на семейството, на уязвимите групи, обществото и на себе си.

Чрез грижи за здравето и участие в различни публични дейности, включително гледане на деца, на болни, доброволчество, културни изяви и др., активността може да  гарантира достоен и пълноценен начин на живот на възрастните хора.

Според Съвета, важна стъпка е и осигуряването на равен и свободен достъп до академичното обучение не само за младите хора, но също и за нетрадиционните студенти като по-възрастни и/или работещи хора, чрез предлагането на гъвкави учебни програми.

Устойчивостта на провежданите политики по създаване на среда, осигуряваща по-добра перспектива за по-възрастните лица в застаряващото ни общество, изисква постепенен преход от политики на стандартни, субсидирани решения  на проблемите към политики за развитие на пакет от икономически и юридически стимули, насърчаващи както предприемачите, така и заетите лица.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More