NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ КОНСУЛТИРА СТРАТЕГИЯТА ПО ДОХОДИТЕ НА МТСП

Икономическият и социален съвет организира публична дискусия – консултация по проекта на средносрочна стратегия на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на доходите на населението 2007 - 2009 г на 20 юни 2006 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 9 на НДК.

Консултацията е по инициатива на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова. Проектът, който министър Масларова ще представи за обсъждане пред представителите на гражданското общество, има за цел да формира нова политика по доходите и по-конкретно политика за обективно и справедливо формиране на защитените доходи на гражданите. Стратегията предлага нов механизъм за осигуряване на минималните доходи, съобразен с границата на бедността, за да се гарантират жизнените условия на социално слабите групи.

Другият основен акцент в стратегията е да се формира нов механизъм за договарянe на работните заплати в реалния сектор. В документа се прави подробен анализ на принципите за формиране на общата система от доходи в страната и ясно се очертават проблемните области като определянето на минималната работна заплата, минималната пенсия и др. както и липса на обосновани конкретни методики и механизми за това.

Една от основните мерки, записани в стратегията, например е ”препоръчителният индекс за увеличение на заплатите на заетите в частния сектор на реалната икономика да включва: 100% от прогнозната инфлация по държавния бюджет и до 65 – 70% от прогнозния ръст на производителността на труда в съответните икономически сектори и браншове на икономиката.”

“За целта национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите сключват Национално споразумение по заплатите и другите източници, които формират техния окончателен размер” се казва още в стратегията на МТСП, като се посочва още, че “това Споразумение се сключва след приемането на държавния бюджет на страната и след уточняване на прогнозите за развитието на съответните икономически сектори или браншове.”

Според авторите на стратегията:

“При прилагането на посочените принципи, политика и механизми може да се очаква, че номиналните средногодишни темпове на растеж на доходите от работна заплата за периода 2007 – 2009 г. приблизително ще бъдат между 7,5 и 9 – 10%. При по-висок от 6 на сто ръст на БВП номиналното нарастване ще бъде по-високо.”

В документа се прави преглед на практики в областта на политиката на доходите в други европейски страни.

С тази стратегия правителството изпълнява ангажимента си от упраленската програма да подобри жизнения стандарт на хората чрез растеж на доходите им.

В дискусията ще участват членовете на ИСС и представители на МТСП и на МФ, поканени са и председатели на комисии в Народното събрание и съветници на президента.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner