NEWS - ARCHIVE

ИСС: ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ В ЕС НЕ ТРЯБВА ДА ЗАДЪЛБОЧАВА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие становище на тема "Политиката на икономическо, социално и териториално сближаване в ЕС" (Пети Кохезионен доклад на ЕК) и се включи в дебатите по една от най-важните за новите страни-членки и за България политики на Европейския съюз – кохезионната политика.

ИСС подкрепя вижданията за ключовото значение на европейската политика на сближаване за преодоляването на негативните последици за европейската икономика, причинени от икономическата и финансова криза и за осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020” - постигане на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

Съветът подкрепя реформата на политиката на сближаване, но счита, че тя не би трябвало да доведе до съществено намаляване на европейското финансиране за по-слабо развитите региони, защото това ще задълбочи регионалните различия и ще възпрепятства реализацията на общите цели за устойчив и приобщаващ растеж.

Политиката на сближаване трябва да съдейства за компенсиране на изоставането на по-слабо развитите региони, чийто брутен национален доход на глава от населението е по-малък от 90% от средната за Съюза стойност. Съветът определя като положителна възможността по-слабо развитите региони да получат средства по повече от два или три приоритета и предлага сред задължителните приоритети да се включат „интелигентната специализация” на региона, високото равнище на образованието, гъвкавата сигурност и опазването на околната среда.

Съветът предлага при преговорите по финансовата рамка на ЕС за 2014 – 2020 г. да не се допуска намаляване на разходите за политиката на сближаване, за да се запази ключовото значение на ресурса за развитието на ЕС. Такава възможност е заложена и в документа публикуван от ЕК - "Преглед на бюджета на ЕС".

В своето становище ИСС предлага отговори на въпросите поставени в документа на ЕК – "Заключения от петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на сближаване", и заявява българската позиция по принципите и мерките на кохезионната политика за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner