NEWS - ARCHIVE

ИСС ЩЕ ПОКАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 Г.


Председателят на ИСС доц. Дулевски подчерта, че много от проблемите, представени в доклада, са обсъждани от Икономическия и социален съвет. Той посочи, че ИСС многократно е поставял въпроса за задлъжнялостта на българина – междуфирмена, задлъжнялост на работодателите към работниците, банкова задлъжнялост и т.н. и подчерта, че това е един от проблемите, чието разрешаване не търпи отлагане.

Доц. Дулевски посочи, че в Доклада до президента е обърнато сериозно внимание на явлението емиграция и допълни, че като страна, която след 11 месеца ще се
присъедини към ЕС, България трябва сериозно да анализира възможностите на имиграцията. Икономическият и социален съвет вече прие становище за демографските въпроси в България, в което настоява, че е крайно време България да има миграционна политика и институция, която да следи миграционните
процеси в страната. Според председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски, България има нужда от квалифицирана работна сила и този въпрос би могъл да се реши чрез въвеждането на “зелена карта”. Доц. Дулевски посочи, че както страните в ЕС имат определена политика да допускат на територията си само работници с определена квалификация, така и България би могла да се възползва от този модел, за да задоволи нуждите си на пазара на труда.

В заключение доц. Лалко Дулевски се присъедини към общата теза, че страната ни е застрашена от неусвояване на европейските структурни фондове и Кохезионния фонд и посочи, че един от факторите за това е слабата информираност на българските граждани за предизвикателствата пред страната ни по пътя на присъединяването към ЕС.

В отговор на предложенията, направени от председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски, доц. Николай Неновски, който е част от авторския колектив на доклада, посочи, че дискусията по настоящия доклад до президента би могла да продължи в Икономическия и социален съвет и че Съветът би могъл да бъде полезен при подготовката на следващия редовен доклад до президента.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner