NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ И СРОДНИ ИНСТИТУЦИИ


Българският ИСС се присъедини към международната асоциация заедно с икономическите и социални съвети на Княжество Монако, Сенегал и Венецуела.

Членството на Икономическия и социален съвет на България бе приветствано и от г-жа Ане-Мари Зигмунд, президент на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - основен партньор на ИСС, от г-н Жан Пинг - Президент на Генералната асамблея на Обединените нации и от г-н Франсиско Томпсън-Флорес -
Зам.-генерален директор на Световната търговска организация (СТО). В изказванията им бяха подчертани постиженията на България в развитието на рганизираното гражданско общество, чрез интегрирането на широк кръг от обществото на страната в процеса на вземане на решения.

Членството на българския ИСС в МАИСССИ е:

признание за неговата автентичност, неговите усилия и усилията на България в развиването и утвърждаването на принципите на демокрацията с пряко участие;

средство, с което той ще съдейства за успеха на текущите и бъдещите реформи в страната, чрез разпространението на знания, умения и опит на членовете на АИСССИ;

възможност за пряк контакт с международните институции и обмен на информация, мнения и становища по глобални икономически и социални въпроси;

предизвикателство за организираното гражданско общество в България за интегриране в международните форуми и мрежи на гражданското общество, като редставя волята и интереса на обществото на България;

В МАИСССИ членуват икономическите и социални съвети на повече от 40 страни от Европа, Южна Америка, Азия и Африка, Европейският икономически и оциален комитет (EESC) и Икономическият и социален съвет на Обединените нации (ECOSOC).

На ІХ-тия Конгрес на МАСССИ участваха 50 делегации, които обсъдиха ролята на организираното гражданско общество в глобализацията на търговията и Докладa на Асоциацията за положението на жените, изнесен през март по време на 49-та сесия на ООН.

Конгресът бе председателстван от г-н Жак Дерман, председател на Икономическия и социален съвет на Франция, който посети България през юли миналата година. Конгресът беше тържествено открит от г-н Кристиан Понсле, председател на Сената на Република Франция.

След представена официална кандидатура на Икономическия и социален съвет на Китай за председателство на МАСССИ, то бе поето от неговият председател - г-н Жонджю Уанг. Конгресът избра г-н Жак Дерман за почетен председател на МАСССИ.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner