АРХИВ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 2012

Икономически и социален съвет /ИСС/ в качеството си на Възложител, на основание чл.2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ и на основание заповед на председателя на съвета отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет ”Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите и членовете на Икономическия и социален съвет”.

При изготвяне на офертата трябва да се съобразите с изискванията към предмета на поръчката и документите, които трябва да бъдат представени, подробно описани в приложената към настоящата покана Документация за участие /Приложение № 1/.
Място за изпълнение на поръчката: гр.София – 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111, Икономически и социален съвет.
Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца, считано от датата на подписване на договора
Критерий за оценка на офертите: “икономически най-изгодна оферта”
Краен срок за получаване на офертите е до 15.00 ч. на 13.02.2012 г., представени в деловодството на ИСС, гр.София1784, бул. “Цариградско шосе” № 111.
Лице за контакт – Цветана Костова, директор дирекция “ФССД”, тел.02 939 8010;

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава