НОВИНИ

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие становище „Възможности и фактори за насърчаване на малките и средните предприятия в България за периода на планиране 2021 – 2027 г.

Целта на становището е да обоснове необходимостта от специална стратегия с мерки в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), които са особено уязвими в условията на все по-засилваща се международна конкуренция, на технологичната революция, на все по-обемното и сложно европейско законодателство, на недостига на човешки ресурси, административни тежести, затруднен достъп до финансиране.

ИСС предлага да се въведат нови финансови инструменти за ученето през целия живот, чрез които да се подобри достъпът, обхватът и качеството на формалното и неформалното обучение в България. Това е основното послание от анализа на ИСС „Нови финансови инструменти за развитие на ученето през целия живот в България“.

ИСС проведе консултация с министъра на труда и социалната политика и сподели първоначални коментари относно Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Силна социална Европа за справедливи промени.

Страница 7 от 150

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер