Нови статии по дата: март 2014

На 27 март Пленарната сесия на ИСС прие резолюция по “Съобщение на Комисията – Годишен обзор на растежа за 2014 г.” като продължение на дейността си в контекста на Стратегия „Европа 2020” и Европейския семестър.

Съветът споделя основното послание на Комисията, че най-голямото предизвикателство пред икономиката на Европейския съюз (ЕС) е „как да бъде продължено възстановяването, което се отчита към момента, как през 2014 г. да се постигне устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж и конкурентоспособност, водещ до създаването на нови работни места”.

В резолюцията си ИСС с удовлетворение констатира, че Европейската комисия (ЕК) обръща по-голямо внимание на изпълнението на специфичните препоръки от държавите членки, в отделен работен документ, придружаващ на Годишния обзор на растежа (ГОР) за 2014 г. С този предварителен технически анализ ЕК отчита напредъка по ключовите реформи, предприети през последните три години, след стартирането на процеса на Европейския семестър. Съветът е удовлетворен от действията на Комисията, защото в своята резолюция по ГОР за 2013 г. изрази препоръка в тази посока.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 27.03.2014 г. Пленарната сесия на ИСС прие становище по „Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)”, което е продължение на работата на Съвета по проблемите на българското образование.

След проведената консултация с представители на законодателната и изпълнителната власт, в рамките на разширено заседание на две от комисиите на ИСС – Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по социална политика, докладчиците се съобразиха с направените допълнения и препоръки.

Чрез своето становище, ИСС изразява подкрепата си към основните тези и предложения в двата законопроекта, внесени в Народното събрание от народните представители Милена Дамянова и Валентина Богданова, които са позиции и на редица институции и национално представителни организации на социалните партньори. Съветът е убеден, че с предложените промени в ЗПОО се предприемат стъпки в правилната посока за разрешаване на неотложни проблеми на ПОО и пазара на труда, за изпълнение на целите, приоритетите и потребностите в национален и европейски контекст. ИСС застъпва тезата, че е необходимо спешно приемане на общ ЗИД на ЗПОО, като бъдат отчетени ключови и значими елементи в съответствие с приетото становище.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 24 март министърът на образованието и науката Анелия Клисарова и заместник-председателят на БАН – чл.-кор. проф. Николай Милошев откриха Международна конференция „Образование и бизнес - на един език ли говорят теорията и практиката“. Целта на събитието бе да очертае проблемите в обучението в България и да потърси възможности за тяхното решение, като събра на едно място представители на образованието, бизнеса и медиите. Сред официалните гости на форума бе заместник-председателят на ИСС Васил Велев, Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

„Ако досега не сме говорили на един език, то трябва да започнем да говорим на един език“, това бе призивът на министър Клисарова към участниците във форума. Тя подчерта, че бизнесът ще участва в образованието и науката на три нива – средно образование, висше образование, научни изследвания. „Трябва да дадем на младите хора знанията, уменията, компетентностите, които са необходими за реализацията им в живота. Само по този начин ще ги мотивираме да бъдат в училище и в университета, ще ги мотивираме за тяхната реализация.“ каза още министър Клисарова. Тя открои и много голямата роля на бизнеса в дуалната система, чрез участието му в изработването на учебните планове, в обучението на наставниците и на училищните преподаватели. „Не трябва да правим науката самоцелна. И с нея искаме да говорим на един език. Само научните изследвания, внедрени в практиката, водят до т.нар. добавена стойност. Ето защо предвиждаме в изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ да бъде включен и представител на бизнеса", съобщи министърът на образованието по време на събитието.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) участва в третия Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 20 до 23 март 2014 г. в Международен панаир Пловдив. Събитието се организира съвместно от Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската комисия (ЕК), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР) и Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

На 20 март министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски официално откриха форума. В словото си при откриването на изложението министър Адемов заяви: „Това е празник на социалното предприемачество не само в България, но и в Европа, и ще разшири територията на социалната икономика. Българското правителство има инвестиционни приоритети, ориентирани към развитие на социалната икономика.”

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 14.03.2014 г. се проведе съвместно разширено заседание на две от комисиите на ИСС – Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по социална политика, на което бе разгледан проект на становище на тема „Необходими промени в системата на професионалното образование и обучение(ЗПОО)”. 

На заседанието бяха поканени народният представител г-жа Валентина Богданова, член на Комисията по образованието и науката и вносител на Законопроект за изменение и допълнение на ЗПОО, експерти към Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение – г-жа Емилияна Димитрова и Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в Министерство на образованието и науката.

Г-н Димитър Бранков, като докладчик представи проекта на становище. Този акт на ИСС е продължение на работата на Съвета по проблемите на образованието и заетостта на младежите в България. В него се акцентира върху неотложните проблеми, свързани с нуждите на пазара на труда. Предлагат се множество мерки за прилагане на обучението чрез работа (дуално обучение), които предварително да бъдат съгласувани със заинтересованите страни и компетентните държавни органи. В становището са представени  и конкретни бележки за промени в текстовете на внесените в Народното събрание Законопроекти за изменение и допълнение на ЗПОО.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер