Нови статии по дата: февруари 2013

Пленарната сесия на Икономическият и социален съвет (ИСС) прие на 21 февруари резолюция по Съобщението на Европейската комисия (ЕК) - „Акт за единния пазар ІІ – Заедно за нов растеж” като продължение на изразената в началото на 2011 г. позиция по Акт за единния пазар I.

Единният пазар, 20 години след създаването му, означава за европейските потребители по-голям избор при по-ниски цени, гарантирано право на гражданите да пътуват свободно, да се установяват и работят, където желаят. Той дава на младите хора възможност да изберат къде да учат, а на предприятията в Европейския съюз (ЕС) - достъп до над 500 милиона потребители.

Като отчита огромния потенциал на единния европейски пазар за генериране на икономически растеж и работни места, в настоящата резолюция ИСС изразява подкрепата си към усилията на ЕК за постигането на реално действащ eдинен пазар. Конкретните действия, които ЕК предлага са в няколко области: разработване на напълно интегрирани мрежи в рамките на единния пазар; насърчаване на мобилността на гражданите и предприятията; подкрепа за цифровата икономика в Европа; засилване на социалното предприемачество, сближаването и доверието на потребителите.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие на 21 февруари резолюция по Съобщението на Европейската комисия (ЕК) „Годишен обзор на растежа 2013 г.” и се включи в процеса на Европейския семестър, който има за цел да гарантира осъществяваните от държавите членки политики да отразяват съвместно договорените приоритети. Европейският семестър е подходящата рамка за координация на националните бюджетни и икономически планове на страните членки, в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и със Стратегия „Европа 2020“.

В резолюцията си ИСС с безпокойство констатира определеното сходство между Годишния обзор на растежа (ГОР) 2013 и ГОР 2012 година и счита, че това е сигнал за забавянето на структурните реформи в редица държави членки и недостатъчното изпълнение на специфичните национални препоръки през 2012 г.

Тъй като ЕК запазва приоритетите си и за следващия 12-месечен период и не се очаква специфичните за всяка страна препоръки да се променят съществено през тази година, ИСС препоръчва на ЕК да постави много по-силен акцент върху изпълнението на препоръките по страни.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер