НОВИНИ

ИСС: БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ИЗОСТАВА В ПРОЦЕСА НА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Икономическият и социален съвет прие становище „Предизвикателства пред бизнеса в контекста на цифровизацията на икономиката“. С този документ ИСС поставя акцент върху цифровата трансформация на българския бизнес и отново отбелязва, че 2 години след приемането на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия все още няма Стратегия 4.0. ИСС настоява за по-ускорено приемане на тази стратегия и заради факта, че сега се разработва Националната стратегия за развитие „България 2030“, в която като първа стратегическа цел се очертава именно технологичната трансформация.

ИСС обръща внимание и на необходимостта от спешно приемане на национален план за предоставяне на онлайн административни услуги, в който да има ясни срокове за цифровизация на този вид услуги. ИСС изразява мнение, че липсват както необходимите стратегически документи, така и хармонизация на нормативни актове и напълно функциониращо електронно правителство. Статистическите данни за България и нейното развитие в областта на новите технологии и приложението им показват тревожно изоставане в сравнение с другите държави-членки на ЕС. Затова, според ИСС, е още по-наложително да се изработи обща рамка и то насърчителна, стимулираща както за българския бизнес, така и за университетите, за технологичните паркове, за цялата научна и приложна технологична инфраструктура.

ИСС подчертава, че водещо място в процеса на цифровизацията може да имат работодателските и бизнес организациите, като същевременно те трябва да бъдат информирани и подкрепяни. В тази посока становището разглежда редица предизвикателства пред бизнеса, които са в основата на закъснението и изоставането на България в сравнение с процесите, които се развиват в другите европейски държави. Сред тези предизвикателства са адекватната образователна инфраструктура, стандартизацията в областта на свързаност и обмен на данни, развитието на изкуствения интелект, недостатъчните цифрови знания и умения, изграждането на надеждна и сигурна ИКТ структура и др.

В становището си ИСС препоръчва да се приложи интегриран подход при решаване на редица възникващи и натрупани проблеми във връзка с технологичната трансформация като се използва капацитетът на националните браншови сдружения и се изградят мрежи за подкрепа на бизнеса и платформи за сътрудничество между университети, технологични паркове и центрове за иновации.

Особено внимание в становището се отделя на обучението на кадрите и адаптацията им към цифровата трансформация във висшето образование като се препоръчва да се утвърдят 5 основни тенденции: персонално обучение, проектно базирано обучение, интерпретация на данни, оценяване на знанията по-скоро чрез създаването на проект, а не чрез тест и утвърждаване ролята на преподавателя като все по-важен фактор в процеса на обучението.

Не на последно място ИСС поставя и въпросите за финансирането на процеса на технологична трансформация като отбелязва с тревога, че делът на инвестициите на предприятията в ИКТ намаляват от 7.4% от всички инвестиции през 2011 г на 0.4% през 2018 г. Същевременно в документа се отбелязва, че инвестициите в продукти на интелектуалната собственост, макар и да растат, са едва 12.6% от всички инвестиции през 2018 г. ИСС препоръчва при използване на публични финансови ресурси от Иновационния фонд и националните оперативни програми като задължителен елемент в оценките на проектните предложения да се включи ИТ компонент и оценка на иновационния капацитет на предприятието по Европейския стандарт за иновативно управление.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер