НОВИНИ

ИСС: КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА Е БЪДЕЩИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ

Кръговата икономика – характеристики и възможности“ е темата на последното становище, което Икономическият и социален съвет прие през 2019 г. По време на дискусията на пленарната сесия членове на ИСС определиха кръговата икономика като тема „от“ и „за“ бъдещето, малко позната в обществото, която е необходимо да намери своето място, включително и чрез разпространяване на познание и информация за нея.

В акта ИСС препоръчва да се ускори разработването на Национална стратегия, пътна карта и план за действие за прехода към кръгова икономика. Също така ИСС препоръчва да се разгърне информационна кампания сред предприятията и потребителите за постепенно ограничаване на линейния икономически модел и за все по-широко прилагане на кръговия модел. За ИСС е важно да се обмислят варианти за данъчни облекчения, които да стимулират производство на продукти, които могат да се рециклират, да се употребяват многократно, както и за нови стоки от вторични суровини. В становището се обръща внимание на възможностите за финансиране, вкл. на публично-частното партньорство, и особено на включване в процеса на малките и средните предприятия, като се използват източници като европейските структурните и инвестиционни фондове, бъдещата програма „Хоризонт Европа“ и др.

Сериозно внимание се обръща в становището и на научните изследвания и иновациите, на политиката за отпадъците и рециклирането им, на необходимостта от стратегически решения в областта на производство и повторна употреба на пластмасите и тяхното рециклиране.

В аналитичната част на становището ИСС отбелязва, че кръговият оборот на материалите в българското стопанство през 2016 г. съставлява едва 4.3% при средна стойност за ЕС 11%. Документът определя кръговата икономика като основен подход за постигане на целите за устойчиво развитие и нисковъглеродна икономика, поставени от ООН, както и на целите в областта на климата според Парижкото споразумение.

В документа се прави обстоен обзор на основните елементи на кръговата икономика от производството, екодизайна и енергийното етикиране, през зелените обществени поръчки и отговорността на производителите до устойчивото управление на отпадъците. По отношение на управлението на отпадъците ИСС отбелязва, че прилагането на европейските нормативи относно превози на отпадъци ще подпомогне кръговата икономика и ще ограничи незаконния транспорт и изгарянето на отпадъци в горивни инсталации. Според становището е необходимо също така да се прегледа действащата нормативна уредба и някои разпореди, които възпрепятстват действието на кръговия модел на икономиката. Специално се акцентира върху необходимостта от обвързване на такса битови отпадъци с генерираните и третираните отпадъци.

Като специфична тема в кръговата икономика ИСС отбелязва намаляването на хранителните отпадъци, които според експертни оценки годишно надхвърлят 670 000 тона за България и счита за неоправдано домакинствата да изхвърлят близо 40% годна храна. Повторното използване на водата е предмет на нови научни изследвания в тази област и създаване на подходяща инфраструктура. Според Националната статистика пластмасовият отпадък /27%/ е на второ място след генерирания от производители и потребители отпадък от опаковки.

В становището си ИСС очертава и възможностите за развитие на кръговата икономика, като се спира на приоритетните продуктови категории на кръговата икономика, които трябва да се развият възможно по-скоро – опаковки, храни, електричество и електронно оборудване и батерии, транспорт и мобилност, текстил, сгради и строителство и химически продукти.

В приложението към документа са посочени добри практики в други държави от ЕС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер