НОВИНИ - АРХИВ

ИНТЕГРАЦИЯТА НА СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА ЕС, НАСТОЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Над 100 представители на гражданското общество приеха документ, който представлява техния принос за срещата на върха на държавните глави от ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе в София на 17 май

Участниците в конференцията на високо равнище бяха убедени, че разширяването на ЕС, и по-специално разпространението на неговите демократични ценности и законови стандарти в региона на Западните Балкани, е в интерес и на страните от този регион, и на ЕС. Популяризирането на ценностите на ЕС в региона гарантира сигурност и стабилност, дава тласък на социалното и икономическото развитие и укрепва демокрацията и принципите на правовата държава в тези страни, което на свой ред означава стабилност и сигурност за ЕС.

„Бъдещето на региона е европейско бъдеще“, подчерта в изказването си преди конференцията г-н Лука Жайе, председател на Европейския икономически и социален комитет. „Убеден съм, че както за ЕС, така и за страните от Западните Балкани няма друга алтернатива освен да правят непрестанни, трансформиращи и устойчиви стъпки към пълното членство.“

„Искрено вярвам, че интегрирането на този регион в нашия Съюз във възможно найкратък срок е в интерес не само на страните и гражданите от Западните Балкани, но и на всички нас в ЕС“, заяви Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на Европейския икономически и социален комитет. „Организираното гражданско общество от региона и от ЕС трябва да има важна роля в насърчаването на процеса като важен механизъм за контрол, който гарантира качеството на крайния резултат.“

Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи на България Екатерина Захариева също подчерта необходимостта от участие на гражданското общество:„Социалните партньори имат важна роля за социално-икономическото развитие и сближаването в Западните Балкани.“ Тя изрази надежда, че през 2025 г. ще види две страни от Западните балкани като членки на ЕС.

Икономиките на страните от Западните Балкани продължават да бележат растеж, но въпреки това страните от региона остават сред най-бедните в Европа. Според прогнозите пълното сближаване с жизнения стандарт на ЕС може да отнеме 40 години. Участниците препоръчваха, когато се прави оценка на изпълнението на критериите за членство в ЕС, да се оценяват социалното, икономическото и териториалното сближаване. В хода на дискусиите беше подчертана първостепенната роля на образованието и свободните и независими медии за преодоляване на наследството от миналото и за укрепване на демократичните ценности. Представителите на организациите на гражданското общество обърнаха особено внимание на правата и овластяването на уязвимите групи в региона. Те отправиха настоятелен призив към правителствата в региона да правят повече за справяне с предизвикателствата, с които се сблъскват жените, а именно домашното насилие, ограничените възможности на пазара на труда, тормоза и насилието на работното място, разликата в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, репродуктивните права и правата при майчинство, неравния достъп до високите етажи на политиката. Участниците подчертаха също необходимостта от провеждане на приобщаващи политики по отношение на малцинствата в Западните Балкани.

Участниците отбелязаха, че социалните партньори и другите организации на гражданското общество както на европейско, така и на национално равнище, трябва да участват пълноценно в целия процес на европейска интеграция на страните от Западните Балкани. Конференцията призова държавните глави, участващи в срещата на върха в София, да заявят своя ясен ангажимент за по-последователна и пряка помощ за организациите на гражданското общество на всички равнища и подчерта необходимостта от организиране на съвместни прояви с представители на организации на гражданското общество от Западните балкани и ЕС преди всяка една от следващите срещи на върха.

Контекст: Конференцията за Западните Балкани представлява принос на организираното гражданско общество към срещата на върха на държавните ръководители от ЕС и Западните Балкани. Тя беше организирана съвместно от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) на Европейската комисия, с подкрепата на Българското председателство на Съвета на ЕС и Икономическия и социален съвет на Република България. Представители на сдружения на работодатели, на профсъюзи и други организации на гражданското общество от ЕС и Западните Балкани, както и представители на институциите на ЕС, български длъжностни лица и членове на българското организирано гражданско общество се събраха, за да обсъдят конкретните препоръки, които гражданското общество ще отправи към националните власти и европейските институции.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер