НОВИНИ

ОТЧЕТЪТ НА ИСС БЕ ОБСЪДЕН ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Отчетът на Икономическия и социален съвет (ИСС) за 2017 г. бе обсъден вчера в парламентарната Комисия по труда, социалната политика и демографията. С това бе изпълнено изискването на Закона за Икономическия и социален съвет всяка година отчетът за дейността да бъде разгледан от депутатите в тази комисия.

Председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски накратко представи дейността на ИСС за миналата година. Той акцентира върху три насоки, по които членовете на ИСС работиха през годината: приетите актове, проведените консултации и дискусии и сътрудничеството с Европейския икономически и социален комитет и други сродни международни организации.

Проф. Дулевски отбеляза, че приетите становище, резолюции и анализи през изминалата година в голяма степен не само отговарят на икономическите и социални потребности за решаване на българските предизвикателства, но имат и своето европейско измерениев контекста на подготовката за българското председателство. В тази връзка той открои изразените позиции на ИСС чрез редица актове като, например резолюцията „Бялата книга за бъдещето на Европа: размисли и сценарии за ЕС 27 до 2025 г“., становището „Ускоряване на подготовката за присъединяване на България към Еврозоната“, резолюцията по „Годишния обзор на растежа за 2017 г. (ГОР)“. В резолюцията по ГОР позицията на българският Икономически и социален съвет за необходимостта да се балансират икономическите и социалните показатели и да се отчита напредъкът и по социалните показатели, на практика вече се прилатга, отбеляза проф. Дулевски. Засилването и координирането на социалното измерение на напредъка в ЕС е един от приоритетите на българското председателство, каза още председателят на ИСС. Той подчерта, че ИСС наскоро прие специално посветено становище на Европейския стълб на социалните права (ЕССП), в което се настоява по време на българското председателство да се инициира началото на европейски и национален план за прилагането на Европейския стълб на социални права. Позицията на ИСС е, че този стълб трябва да се прилага във всички страни, а не само в страните на Еврозоната. Подобно мнение е изразил и българският министър на труда и социалната политика на срещата на социалните министри в Брюксел през март. т.г.

Организираното гражданско общество в България във всички свои актове има пълен консенсус за това, че Европа трябва да остане единна и да не се дели на скорости или зони. Тези ясни позиции са изразени по отношение на изложените 5 сценария за бъдещето на Европа и по отношение на обективната оценка на България за възможното й ускорено влизане в ERM2.

Както всяка година досега Икономическият и социален съвет свързва дейността си и с друг европейски и национален приоритет – образованието. С резолюциите си „Възможни насоки на развитие за професионалното образование и обучение в България“ и „Преждевременно напускане на образователната система – проблеми и възможни решения“ ИСС също навлиза в общоевропейския дебат по време на българското председателство. ИСС настоява за гарантиран чрез специални европейски и национални механизми достъп на всяко дете до образование. Тези механизми да ангажират всички институции, училището и семейството, коментира проф. Дулевски. ИСС е предложил да се изгради общоевропейска информационна система, която да отчита всяко дете къде и какво учи, в образователната система на коя държава е то, за да се намали рискът от ранно отпадане от училище на децата и да се изясни образователния статус на всяко дете.

Проф. Дулевски отбеляза, че ИСС е променил фокуса на дискусиите си и предпочита вместо показни събития да се среща с младите хора в техните родни места и да коментира с тях особено важните за България проблеми на пазара на труда, на демографията, на регионалните политики, на младежките политики, на образованието и квалификацията. ИСС продължава да проучва нагласите за миграция на завършващите средно образование младежи и вече установява трайни тенденции за вътрешна миграция, предизвикана от много фактори като ниски доходи, липса на качествени работни места, недобра социална среда и т.н. Тези тенденции, според проф. Дулевски, трябва да станат обект на внимание на всички нива на управление. Той отбеляза също, че няма добре структурирани регионални политики и това е една от причините за обезлюдяване на цели райони. Председателят на ИСС обърна внимание, че предстоящото ново райониране на страната ни трябва да търси баланс на икономически и социални показатели, а не само на статистически данни. Проф. Дулевски отбеляза и засиления интерес на институциите към организираните от ИСС консултации по темите на актовете на съвета.

Признанието на Европейския икономически и социален комитет към ИСС идва не само на думи, а и от факта на много съвместни прояви, участието на членовете на ИСС в големи международни форуми, съвместни инициативи. Често предложения на ИСС срещат подкрепата на Европейския икономически и социален комитет и на други сродни организации на европейско равнище.

След представяне на отчета народните представители проявиха голям интерес за дейността на ИСС, за това как се постига консенсус с 3/4 мнозинство по толкова важни теми, дали не може да се организират съвместни дискусии и с други парламентарни комисии, например по образованието, дали не може да се изгради позиция по съществуващото сега вътрешно разделение на България „на различни скорости“, как да се помогне за развитието на планинските райони, как да се стимулира нарастването на доходи и пенсии.

Председателят на Комисията д-р Хасан Адемов оцени дейността на ИСС като подкрепа и за дейността на народните представители. Той открои позицията на ИСС да няма Европа на различни скорости и препоръча ИСС да се произнесе и по други актуални за България и Европа въпроси като, например, следващата многогодишна финансова рамка, запазването на кохезията и др.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер