НОВИНИ

ИСС: ДА СЕ УСКОРИ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА ЧРЕЗ УСКОРЕНИ РЕФОРМИ

На последната си за годината пленарна сесия Икономическият и социален съвет прие становище „Ускоряване на подготовката за присъединяване на България към Еврозоната“. В становището ИСС настоява присъединяването към Европейски валутен механизъм и Еврозоната да се изведе като непосредствена национална цел и водещ стратегически приоритет на икономическата ни политика. Според ИСС , ако България формално встъпи в процедура за влизане в Европейския валутен механизъм, има шансове да бъде приета, тъй като е изпълнила формалните критерии за присъединяване. В същото време в становището се обръща внимание за необходимостта от систематична работа за решаването на проблемите в две области – недостатъчната степен на конвергенция на българската икономика спрямо средните европейски нива и наличието на определени дисбаланси в икономиката.

ИСС обръща внимание също, че общественото мнение в България не е достатъчно запознато с ефектите от влизането в Еврозоната и поради тази неинформираност съществен дял от нагласите са негативни. Анализирайки опита на новоприсъединилите се балтийски държави , Словакия и Словения към Еврозоната, ИСС приема, че положителни ефекти ще има в редица области: улесняване на рефинансирането на банковия сектор, Европейската централна банка ще бъде кредитор от последна инстанция, допълнителни гаранции за банковите депозити, снижаване на лихвите по кредитите и повишаване доверието в банковия сектор. Когато България стане част от Еврозоната, ще нараснат преките чуждестранни инвестиции, ще има допълнителен сигурен буфер за финансова помощ, ще се засили конкурентоспособността и ще се открие възможност за по-голяма номинална и реална конвергенция, което от своя страна означава по-висока производителност и по-високи доходи.

За да се ускори, обаче, процесът на присъединяване на България към Еврозоната, ИСС подчертава, че отдавна отлагани ключови реформи в съдебната власт, в образованието, здравеопазването, пенсионното осигуряване, пазара на труда, бизнес средата и утежнените регулации, противодействие на корупцията и на престъпността, трябва да се случат. Ефектите от тези реформи ще повишат производителността на труда, заетостта, доходите и потреблението. ИСС обръща внимание, че предприемането на тези реформи няма алтернатива и от това зависи кога България ще бъде приета в Еврозоната.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер