НОВИНИ

ИСС СЕ КОНСУЛТИРА С УЧИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ.

ИСС покани учители и директори на училища от София и страната, представители на МОН, на институции, свързани с образователната система и на местната власт, за да се консултира с тях по повод готвения от Съвета проект за резолюция на тема „Преждевременното напускане на образователната система – проблеми и възможни решения“.

В дискусията се очертаха редица важни проблеми, свързани с негативното явление на ранното отпадане на ученици, както и последици от него. Учителите изразиха своите тревоги за липса на координация в действията и мерките между всички заинтересувани страни, свръхнатоварването на учителската общност с отговорности, както и невъзможността им да следят движението на децата в условията на засилена миграция. Представители на местната власт споделиха свои добри практики за решаване на проблема, адресирани към спецификата на техните общности. От МОН, ДАЗД, РИО, УНИЦЕФ и др. оцениха инициативата на ИСС и заявиха готовност за продължаване на дискусията.

За ИСС ранното отпадане на ученици от образователната система е ключов проблем и в редица свои документи Съветът последователно прави много предложения. Част от тях са възприети в стратегии и национални планове. Но въпреки това ИСС оценява, че явлението „преждевременно напускане на образователната система“ се развива в негативна тенденция от няколко години насам, а социалната измеримост на последиците е значителна както за пазара на труда, така и в личностен план на всяко дете, останало без образование. През последната година делът на преждевременно напусналите училище вместо да намалява се покачва до 13.8%. Затова в новия проект за резолюция ИСС си поставя целта да обърне сериозно внимание на обществеността в търсене на нови решения, на добри практики и на нов подход за задържане на учениците в училище.

Обратно горе