НОВИНИ

ИСС: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ

Икономическият и социален съвет прие резолюция „Европейски енергиен съюз: влияние и последици за гражданското общество“ на пленарната си сесия на 24 февруари 2017г. Резолюцията оценява важността на проекта Европейски енергиен съюз (ЕЕС) за България и неговото положително влияние върху енергийния сектор, бизнеса и гражданите.

ИСС отбелязва, че започналата вече либерализация на енергийния пазар у нас, усъвършенстването за регулаторната рамка, решаването на проблемите със задлъжнялостта на държавните енергийни дружества, изграждането на междусистемни връзки със съседни държави е правилната посока в усилията на страната ни към активно участие в Европейския енергиен съюз.

В резолюцията се анализира както европейският енергиен проект, така и предизвикателствата пред България, които са свързани с неговото осъществяване. ИСС обръща внимание, че и сега в страната ни почти една трета от домакинствата ни са енергийно бедни и не могат адекватно да отопляват жилищата си, а повече от 60% от домакинствата все още използват основно въглища и дърва за отопление. Затова ИСС настоява за пореден път да се изгради устойчив модел за социални политики и мерки за защита от енергийна бедност, които да отчитат ниското равнище на доходите, динамичното покачване на цените на електроенергията, ниската енергийна ефективност на сградите.

ИСС също отбелязва, че е необходим задълбочен анализ за влиянието на ЕЕС върху основни сектори на икономиката, както и на малките и средните предприятия.

В резолюцията ИСС изразява силни опасения от новите пределни стойности на емисиите от живак, азотни окиси и серни окиси, предложени в окончателния работен вариант доклад на Европейската комисия и ги определя като неприложими в икономиката ни. Ако се приеме референтният документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации(LCP BREF) с предложените стойности, ще се постави в опасност енергийната сигурност и промишлената конкурентоспособност, както на Европа, така и на България, се казва в резолюцията. Ще бъдат засегнати най-много топлоелектрическите централи на въглища, като според експерти от бранша, заложените стойности е невъзможно да бъдат постигнати у нас. ИСС отбелязва, че в момента 45% от електричеството в българския енергиен микс идва от топлоелектрическите централи. Спирането им ще повлияе драматично на пазара на електроенергия у нас. Новите изисквания ще имат и негативен социален ефект.

Анализирайки пазара на природния газ и електроенергетиката ИСС стига до изводите, че някои от възможностите и рисковете пред България са:

  • Механизмът за свързване на Европа в ЕЕС предвижда 5.35 млрд. евро за номинирани 195 проекта от общ интерес, включително и проекти, свързани с България.
  • Необходимо е да се създадат реални условия за либерализация и на газовия пазар у нас, което ще доведе до повече конкуренция, но и при завишено търсене в региона ще има натиск за увеличаване на цените у нас.
  • Предстои да се развие битовата газификация при конкурентни цени на газа спрямо другите енергоизточници.
  • Вносът на електроенергия за България, който досега беше затруднен, би се осъществявал при по-благоприятни цени в региона.
  • Съществува риск за поскъпване на електроенергията за бита. Загубите по пренос и разпределение (най-голям дял в тях имат ЕРП-тата) ще се плащат от свободния пазар.
  • Необходимо е преразглеждане на моделите за ценообразуване и изкупуване на електроенергия и налагане на пазарен модел на ценообразуване, за да се преустановят практиките на субсидиране на едни участници за сметка на други.
  • Необходимо е да се постигне политически и обществен консенсус за дългосрочните приоритети в областта на енергетиката и обвързването им в национална енергийна стратегия, която да се одобри от основните политически партии в страната при осигуряване на съответствието й с целите на ЕЕС.

В заключение ИСС подчертава, че промените, които настъпват с либерализирането на енергийния пазар на национално ниво и създаването на ЕЕС, са предизвикателство пред всички заинтересувани страни и напредъкът към общите цели зависи от взаимната ангажираност, диалога и доверието, които трябва да съпътстват целия процес.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер