НОВИНИ

ИСС: ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДЪЛГОТРАЙНАТА БЕЗРАБОТИЦА У НАС И ДА СЕ ПРЕОСМИСЛЯТ МЕРКИТЕ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА Й

На Пленарната сесия на ИСС на 15 юли 2016г. бе приета резолюция по Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда. Резолюцията обръща внимание върху една конкретна област от всички специфични препоръки за реформи през 2016 г. в България – дълготрайната безработица. ИСС многократно е сигнализирал, че дълготрайната безработица е сериозен социален и икономически проблем с широк спектър от последици. В специфичните препоръки на Европейския съвет в рамките на Европейския семестър, както и в Доклада за България за 2016 г. се казва, че социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дълготрайно безработните трябва да се подсилят и интегрират.

ИСС разработи своя резолюция и предложи редица подобрения на мерките и политиките за намаляване дела на дълготрайно безработните в България. Данните за дълготрайно безработните са тревожни и в ЕС, се казва в резолюцията, където се отчита, че едно от 20 икономически активни лица е дълготрайно безработно, както и че всяка година около 20% от дългосрочно безработните лица преминават към икономически неактивното население, защото се обезкуражават да търсят работа.

В резолюцията си ИСС поставя въпроса за съществуващите у нас методологически различия при реалното отчитане на дългосрочно безработните, което води до различни констатации, на основата на които се формират мерки и политики. Вследствие на недооценяването на обема на дълготрайната безработица, според ИСС, се натоварват значително публичните социални разходи и публичните фондове. ИСС обръща внимание, че дълготрайно безработни лица често прибягват и до незаконни доходи.

Според резолюцията групите с най-висок риск от изпадане в дългосрочна безработица са хората с ниско образование и квалификация или без образование, по-възрастните – поради остарели умения и знания, младите – без опит и практически умения, хората с увреждания, майки, които дълго отглеждат децата си вкъщи, маргинализирани групи и не на последно място – живеещите в планински и полупланински райони.

ИСС препоръчва на основата на задълбочен анализ на причините и характеристиките на дългосрочно безработните да се оцени обективно картината и да се формират политики и мерки за обратно интегриране на пазара на труда на тази група хора. Резолюцията насочва вниманието и към една от най-важните предпоставки за връщането на дълготрайно безработни към заетост – обучението и квалификацията им и препоръчва да се използва по-активно обучението чрез работа на конкретно работно място за придобиване на нови умения и възстановяване на трудовите навици.

За пореден път ИСС поставя акцент върху проблема с ранното отпадане от училище и твърди, че връщането на децата в образователната система е една от най-ефективните мерки за намаляване на дела на дълготрайно безработните. Макар и не конкретно разгледан в Препоръката, решаването на проблема с ранното отпадане от училище може да доведе, според ИСС, до намаляване дела на дълготрайно безработните у нас.

ИСС подкрепя идеята на Съвета за разработване на програма по аналогия на „Гаранция за младежта“, която да бъде част от Европейската стратегия по заетостта и да се отнася за дълготрайно безработните хора и тяхното връщане на пазара на труда. ИСС препоръчва за България да бъдат проучени добрите практики в други европейски страни, които успешно намаляват дела на дълготрайно безработните и да се преосмислят, ако е необходимо програми, ресурси, стимули за наемане на дългосрочно безработните.

Резолюцията на ИСС бе приета с пълно съгласие от пленарната сесия и ще бъде разпратена до всички институции, които имат отношение към темата.

Икономическият и социален съвет проведе и среща-консултация по проблемите на дълготрайната безработица у нас. В консултацията взеха участие председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание д-р Хасан Адемов, народният представител от ГЕРБ Антон Долапчиев, директорът на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудовата мобилност“ в МТСП Елка Димитрова и членовете на ИСС.

Консултацията протече на основата на приетата по-рано от Пленарната сесия резолюция на ИСС по Препоръката на Съвета относно интегрирането на трайно безработни лица на пазара на труда. Всички участници подчертаха сериозността на проблема и необходимостта от по-нататъшни анализи и дискусии. Пленарната сесия на ИСС гласува и прие да се включи в Плана за дейността през 2016 г. разработването на анализ за дългосрочната безработица у нас.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

ПОСЛЕДНИ АКТОВЕ

  • 1
  • 2
  • 3
Банер
Банер