НОВИНИ - АРХИВ

ИСС НА БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЕТЕТО

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика организира на 6 март 2012 г. публична консултация по Проекта на Закон за детето, която предизвика широк обществен интерес. В нея взеха участие повече от 100 души - представители на българското правителство, българския парламент и местната власт, социалните партньори, както и представители на над 25 неправителствени организации, родители, учени, експерти и др.

Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски представи пред участниците в дискусията основните констатации и предложения от приетата на 24 февруари 2012 г. резолюция по проекта на Закон за детето.

Съветът се присъединява към позицията на Европейския икономически и социален комитет, че е жизнено важно правата на децата да не бъдат смесвани с общите човешки права, тъй като децата имат нужда от специфична законова защита.

ИСС приема философията и подхода при разработването на закона за детето, тъй като обхваща основните негови права, консолидира по-голямата част от свързаното с това национално законодателство и е в съзвучие с европейското право и ценностите на ЕС, както и с основните международни документи регламентиращи правата на детето.

Отговорното родителство и комплексната защита на правата на децата са от ключово значение за преодоляване на демографските предизвикателства пред България, в контекста на Стратегия "Европа 2020". В тази връзка Председателят изрази удовлетворението на ИСС, че основни негови препоръки за насърчаване и подпомагане на отговорното родителство и гарантиране на правата и подкрепата за децата на държавно ниво са намерили отражение във философията и духа на законопроекта.

Съветът счита, че политиката и законодателството по правата на детето трябва да се разглеждат в тясна връзка с основните цели и действия по Стратегия “Европа 2020” и предлага в Националната програма за реформи на Република България към общата цел за намаляване на бедността да бъде включена подцел за намаляване на детската бедност в страната. Тази позиция беше подкрепена и от участниците в дискусията.

Проф. Дулевски акцентира на препоръката - „прилаганите програми и мерки за защита правата на детето да бъдат в достатъчна синергия и взаимодействие с другите национални политики и програми, свързани с образованието, младежта, борбата с бедността, солидарността между поколенията и др.”

В рамките на една ползотворна дискусия всички заинтересовани страни имаха възможност да изразят позициите си по законопроекта. Въпреки различните мнения, някои от които противоположни, бяха направени и конкретни конструктивни предложения, около които се обединиха повечето от присъстващите.

Обобщавайки дебата проф. Дулевски обърна внимание, че проблемите на децата няма да се решат единствено с приемането на закон, а с хоризонтални политики, силна координация и надеждна система за мониторинг.

В заключение, представителите на Министерството на труда и социалната политика се ангажираха да се съобразят с внесените писмено предложения и с тези направени на обществените обсъждания. Обновеният вариант отново да бъде представен на обществеността за публична консултация.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер