НОВИНИ - АРХИВ

При изключителен интерес и активност от страна на учители, педагози и кметове на малки населени места преминаха организираните от Икономическия и социален съвет (ИСС)  регионални дискусии на тема „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система”, проведени последователно на 29 и 30 октомври в община Сливен и община Тунджа. 

В рамките на дискусиите бяха обсъдени политиките за превенция и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, общинските политики за превенция на ранното отпадане от училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система.

Необходимо е всички институции в държавата - на национално и общинско ниво да обединят усилията си и с координирани мерки да се преодолява този особено значим за страната ни проблем. Трябва спешно да се въведе „единен образователен номер” за всяко дете, чрез който ще стане възможно проследяването на неговото образователно ниво и социалния му статус – предложение което ИСС направи в няколко свои акта. Около тези изводи се обединиха всички участници във форумите и в двете общини.

В своите изказвания Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски обърна внимание на спецификата на проблема за България и за отделните региони. От една страна по отношение на данните за индикатора „дял на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 15 до 24 години” страната ни е на средното за Европейския съюз (ЕС) ниво, а от друга -  по отношение на безработицата и заетостта на младите у нас от 15 до 24 години, напуснали преждевременно училище данните са тревожни, каза проф. Дулевски. Безработицата сред този контингент млади хора е с 50 % по-висока спрямо средното в ЕС, а показателят за заетостта на същия контингент младежи у нас е с тревожно ниски стойности. В България на сто младежи от 15 до 24 години с основно и по-ниско образование, са наети около 4 - 5 (т.е. 5%), а в ЕС този показател е почти 5 пъти по-висок, допълни проф. Дулевски. Очевидна е връзката между липсата на образование, което е резултат от ранното отпадане от училище, и все по-голямата трудност за младите хора да намерят работа и да започнат активна дейност на трудовия пазар. Резултат от това е загуба на национален ресурс и пропуснати ползи за държавата, което по експертни оценки се равнява приблизително на 115 милиарда евро общо за ЕС, а за България загубата се оценява на 1,200 милиарда евро. Според проф. Дулевски тези проблеми трябва да се решават на местно ниво, а добрите практики на отделните общини да се насърчават и популяризират. С тези регионални форуми ИСС се стреми да постигне тази цел и да обобщи конкретните предложения в документ, който да представи на държавните институции и който да е основата на плана за изпълнение на приетата вече от Министерски съвет „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система(2013–2020)”.

Икономическият и социален съвет (ИСС) е убеден, че за преодоляване на негативните тенденции в областта на образованието са необходими навременни и бързи мерки, без отлагане и забавяне. В тази връзка от началото на годината ИСС инициира поредица от регионални дискусии по проблемите на преждевременното напускане на образователната система. Първата такава среща се проведе през месец септември във Враца, а втората – през октомври в София, с участието на представители на ИСС на Испания.

На 29 и 30 октомври 2013 г. ИСС организира две регионални кръгли маси в Югоизточна България на тема: „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система”.

Първата от тях ще се проведе в град Сливен на 29 октомври 2013 г. /вторник/ от 14.00 часа, в Зала „Май” - партера на Община Сливен (бул. „Цар Освободител” № 1).

Втората, посветена на проблемите в община Тунджа, ще се проведе на 30 октомври 2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа” - първи етаж (гр. Ямбол, площад  „Освобождение” № 1).

Преждевременното напускане на образователната система, водещ фактор за безработицата, бедността и социалното изключване е значителен проблем както за България, така и за много от страните-членки на Европейския съюз и същевременно предизвикателство пред Стратегия „Европа 2020” за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Като отчита, че за решаването му са необходими съвместните усилия на Икономическите и социални съвети на страните - членки на ЕС, Икономическият и социален съвет (ИСС) на България и този на Кралство Испания, в рамките на споразумение за двустранно сътрудничество, проведоха в София на 21 октомври 2013 г. съвместна консултативна среща на тема: „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“, на която обмениха опит и добри практики. Срещата е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на регионални дискусии по същата тема.

Страница 3 от 87

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава