НОВИНИ - АРХИВ

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) прие на 26 април 2013 г. резолюция по проекта за национална „Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)” (Стратегията). ИСС оценява разработения проект на Стратегия като важна стъпка за решаването на този проблем и заявява своето убеждение, че за неговото преодоляване се изискват навременни и бързи мерки днес, без отлагане и забавяне, тъй като става дума за настоящия и бъдещия просперитет на страната ни.

Икономическият и социален съвет (ИСС) участва в Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 21 до 24 март в Международен панаир Пловдив. Събитието бе организирано от Европейската комисия (ЕК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР), Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и Националният съюз на ТПК. Форумът включваше Европейска конференция „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Втори европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания. Целта на това ежегодно събитие е да съдейства за развитие на социалното предприемачество, социалната икономика и насърчаване заетостта на хората с увреждания.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски откриха форума, а официални гости и участници в конференцията бяха Апостолос Йоакимидис – Директор на Главна дирекция „Предприятия и индустрия” в ЕК и Бруно Ролантс - генерален директор на СЕКОР.

Пленарната сесия на Икономическият и социален съвет (ИСС) прие на 21 февруари резолюция по Съобщението на Европейската комисия (ЕК) - „Акт за единния пазар ІІ – Заедно за нов растеж” като продължение на изразената в началото на 2011 г. позиция по Акт за единния пазар I.

Единният пазар, 20 години след създаването му, означава за европейските потребители по-голям избор при по-ниски цени, гарантирано право на гражданите да пътуват свободно, да се установяват и работят, където желаят. Той дава на младите хора възможност да изберат къде да учат, а на предприятията в Европейския съюз (ЕС) - достъп до над 500 милиона потребители.

Като отчита огромния потенциал на единния европейски пазар за генериране на икономически растеж и работни места, в настоящата резолюция ИСС изразява подкрепата си към усилията на ЕК за постигането на реално действащ eдинен пазар. Конкретните действия, които ЕК предлага са в няколко области: разработване на напълно интегрирани мрежи в рамките на единния пазар; насърчаване на мобилността на гражданите и предприятията; подкрепа за цифровата икономика в Европа; засилване на социалното предприемачество, сближаването и доверието на потребителите.

Страница 10 от 87

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава