НОВИНИ - АРХИВ

Споразумението за партньорство (2014 – 2020 г.) и програмите към него са основните стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната през новия програмен период. От тяхното качество и прецизност зависи доколко успешно България ще инвестира очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и как това ще въздейства върху социално – икономическата среда, върху създаването на растеж и заетост.

Оценявайки сериозното значение на действията по изготвяне на тези стратегически документи, ИСС по собствена инициатива разработи и прие становище „Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”

На 08 юли 2013 г. в Икономически и социален съвет се проведе публична консултация по проекта на становище “Приоритети и политики  за усвояване на средствата от ЕС в България  за периода 2014 – 2020 г.”, с докладчици д-р Милена Ангелова – член на ИСС, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров – член на ИСС, президент на Конфедерация на независимите синдикати в България.

Консултацията се състоя в рамките на съвместното заседание на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване и Комисията по икономическа политика на ИСС, с участието на членовете на Председателския съвет на ИСС, председателите на  останалите постоянни комисии на съвета и 18 представители на всички министерства и ведомства, отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми за следващия програмен период.

В консултацията участва Вицепремиерът г-жа Зинаида Златанова, чийто ресор е управлението на средствата от европейските фондове като запозна присъстващите с етапа на подготовката на Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.) и усилията на правителството за успешно договаряне на средствата от настоящия програмен период. Тя приветства експертния формат на консултацията и благодари на ИСС за отправените в становището конкретни предложения.

На 27 юни ИСС прие анализ, разработен по собствена инициатива, на тема “Социалното  предприятие и социалното предприемачество”. Това е пореден акт на ИСС, посветен на развитието на социалната икономика в България, на нейната съществена роля за социалното сближаване и създаването на растеж и работни места.

В анализа се отбелязва, че в Европа съществуват 2 млн. социални предприятия, ангажиращи над 14 млн. души. Те са устойчиви и ефективни в условията на криза, като социалните ползи от дейността им се измерват главно с интеграцията и реинтеграцията на хората в неравностойно положение и със спестяването на значителни публични средства, отделяни за социални помощи и обезщетения.

Социалното предприемачество и социалните предприятия в България представляват все още неоползотворен бизнес модел. Те трябва да бъдат стимулирани не само в рамките на т. нар. трети сектор чрез гражданските сдружения, фондации и др., но и да бъдат създавани в рамките на частния бизнес и инициативи, като за тях се предвидят допълнителни облекчения и различни финансови и нефинансови стимули.

Страница 8 от 87

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава