НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет организира на 19 юли 2013 г. – петък пресконференция, която ще се проведе от 10.00 ч. в заседателната зала на Съвета.

Пред България стои задачата да подготви Споразумението за партньорство (2014 – 2020 г.), което задава приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период и да приключи работата по проектите на оперативните програми за 2014-2020 г.

В началото на 2013 година Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция по Съобщението на Европейската комисия (ЕК) „Годишен обзор на растежа 2013 г.”, в която обърна внимание на определеното сходство между Годишния обзор на растежа (ГОР) 2013 и ГОР 2012 година. В нея се констатира не само липсата на необходимия напредък, но и определеното изоставане в постигането на основните цели на Стратегия „Европа 2020”, в т.ч. и на нашата страна.

За развитието на модерна и конкурентна икономика в България е необходимо подобряване на бизнессредата и по-добро регулиране чрез намаляване на адмистративните тежести за бизнеса. Воден от това убеждение, Икономическият и социален съвет (ИСС) по собствена инициатива прие на 18 юли 2013 г. резолюция на тема “Подобряване на бизнес средата в България чрез по-добро регулиране”.

Страница 7 от 87

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава