НОВИНИ - АРХИВ

Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.) и програмите към него са основните стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период. От тяхното качество и прецизност зависи доколко успешно България ще инвестира очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и как това ще въздейства върху социално – икономическата среда, върху създаването на растеж и заетост.

Оценявайки сериозното значение на действията по изготвяне на тези стратегически документи,  Икономическият и социален съвет съвместно с г-жа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието организира публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 9 септември 2013 г. – понеделник от 14.00 ч. в зала „Средец”, Шератон София Хотел Балкан.

На 30 юли 2013 година Икономическият и социален съвет (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Общинската администрация – гр. Троян организираха първата от серия регионални кръгли маси на тема: „Социална икономика и социално предприемачество”, които Съветът възнамерява да проведе, за да представи и консултира със заинтересованите страни разработените по тази тема негови актове.

На мероприятието присъстваха представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Националното сдружение на общините в Република България, Националния съюз на трудово-производителните кооперации, регионални представители на работодателските и синдикални организации, местния бизнес и др.     При откриване на събитието изказвания направиха проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, изпълнителният директор на НСОРБ е ст. н. с. д-р Гинка Чавдарова и Донка Михайлова, кмет на Община Троян.

На пресконференция на 19 юли 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) представи становището - "Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 - 2020 г.", разработено и прието по собствена инициатива. В нея взеха участие проф. Лалко Дулевски, Председател на ИСС, докладчиците по становището - д-р Милена Ангелова, член на ИСС и Главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров, член на ИСС, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, както и експертите, работили с тях.

Проф. Дулевски отбеляза, че с това становище организираното гражданско общество дава своя принос към изработването на изключително значимите за страната ни документи - Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г. и програмите към него. През 2008 г. Съветът прие акт, относно проблемите на усвояването на средствата от ЕС през настоящия програмен период 2007 – 2013 г.и това становище е едно продължение на тази тема, каза той.

Страница 6 от 87

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава