НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИДВАТ НА СРЕЩА В СОФИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България е домакин на Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на Европейския съюз и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Тя ще се проведе в петък, 27 ноември 2009 г., от 10.00 ч. в зала 6 на Националния дворец на културата.

Срещата ще бъде открита от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

С Годишната среща завършва поредицата от международни инициативи на високо политическо и експертно ниво, провеждани в рамките на председателството на българския ИСС през 2009 г. на Мрежата на националните икономически и социални съвети от ЕС.

На срещата ще бъде приет заключителен документ – декларация, в която ще бъде изразена общата позиция и препоръки на организираното гражданско общество в ЕС по проблемите на трудовите пазари и тяхното възстановяване след икономическата криза в Европа. В нея ще бъде представено консенсусното виждане на националните съвети и ЕИСК като принос за реализиране на общоевропейската антикризисна политика.По време на българското председателство през 2009 г. националните съвети и ЕИСК проведоха редица дебати и направиха свои анализи на въздействието на икономическата криза върху трудовите пазари в страните-членки на ЕС, както и на антикризисната политика на пазара на труда. Основните изводи и препоръки от тях са обобщени в документ “Активизиране на европейския пазар на труда: платформа на политика за антикризисни мерки”, който председателят на българския ИСС доц. Лалко Дулевски внася за дискусия на годишната среща. На тази основа се базира и проектът на заключителната декларация, която президентите и главните секретари ще обсъждат и приемат.

Икономическите и социални съвети в ЕС смятат, че Европа има нужда от много ясно политическо послание и визия за излизане от кризата и за икономическото развитие на страните-членки след кризата. Затова от изключително значение на настоящия етап е по-нататъшното развитие на координирана платформа за антикризисни мерки с цел активизиране на европейския пазар на труда.

Срещата ще обсъди и необходимостта националните програми да се разработват на основата на разумния баланс и съчетаването на краткосрочните мерки за преодоляване на непосредствените предизвикателства на кризата върху трудовите пазари с реализацията на дългосрочните цели в сферата на заетостта. Държавите-членки имат спешна нужда от достатъчно гъвкав пакет от краткосрочни мерки за намаляване на негативното влияние на кризата върху заетостта и достъпа до работа. Същевременно устойчивото икономическо възстановяване изисква адекватен пакет от дългосрочни стратегически мерки, чийто хоризонт надхвърля значително очаквания край на икономическата криза.

Националните икономически и социални съвети в ЕС споделят виждането, че кризата е възможност за необходимото преструктуриране и реформиране на европейската икономика и трудов пазар към по-висока конкурентоспособност, производителност и социални стандарти. В тази връзка отвореният и конструктивен диалог със социалните партньори и структурите на гражданското общество има ключово значение за осъществяването на ефективна антикризисна политика.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава