НОВИНИ - АРХИВ

ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ООНОпитът на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България ще бъде представен на среща на Експертната група по икономическите и социалните съветикъм Организацията на обединените нации, която ще се проведе на 24-25 юли (четвъртък и петък) 2008 г. във Виена.

На форума презентация за българския модел в развитието на гражданския диалог ще изнесе доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС.

Конференцията във Виена се провежда в изпълнение на международно съгласуваните ангажименти, включващи Целите на Хилядолетието за развитие. Целта й е да предложи платформа за диалог и обмен на знания и иновации, отнасящи се до ангажираността на гражданското общество в процеса на вземане на социално-икономическите решения на национално равнище, както и ролята на Икономическите и социалните съвети за разширяване на гражданското участие и гражданския диалог.

В срещата под егидата на ОНН ще участват представители на Европейския икономически и социален комитет и на Международната асоциацията на икономическите и социални съвети и сродни организации, експерти по ИСС от различни страни по света, от регионални и международни организации.

В своята презентация председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски подчертава, че България е първата от новите 12 страни-членки на ЕС, в която ИСС се изгради и развива успешно по модела на Европейския икономически и социален комитет.

От учредяването си през декември 2003 г. досега ИСС е приел 27 становища, анализи и резолюции, в които е направил над 600 предложения до изпълнителната и законодателната власт за решения на стратегически икономически и социални проблеми на страната, отчита доц. Дулевски. Част от тях са отразени в редица актове – управленската програма на правителството, национални стратегии, законопроекти.

Председателят на ИСС ще запознае участниците в международната среща с дейността на съвета, като обръща внимание на утвърдените от него нови форми на граждански диалог, каквито са откритите публични консултации и дискусии между ИСС и институциите на законодателната и изпълнителната власт. ДосегаИСС е организирал и провел 9 публични консултации с участието на председателя на Народното събрание, президента на България, министър-председателя, министри, народни представители, представители на много организации.

През септември предстоят две публични консултации, организирани от ИСС. Първата е по проблемите на отговорното родителство, децата и младежта и в нея ще участват представители на Икономическия и социален съвет на Франция. Втората публична консултация е по обновената Лисабонска стратегия и предизвикателствата пред България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава