НОВИНИ - АРХИВ

ВТОРИЯТ МАНДАТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЗАПОЧНА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА 24. 04.2008 Г.

В определените от Закона за Икономически и социален съвет /ЗИСС/ срокове, организациите определиха своите представители в новия Икономически и социален съвет на Р България.

В състава на новия Икономически и социален съвет влизат представители от следните три групи:

Първа група: 12 члена, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

Втора група: 12 члена - определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

Трета група: 11 члена, представители на организациите, както следва:

един представител на организациите на селскостопанските производители;

един представител на организациите на производствените кооперации;

един представител на професионално-съсловните организации;

един представител на организациите на потребителите;

един представител на организациите на жените;

един представител на екологичните организации;

един представител на организациите на инвалидите;

един представител на организациите на пенсионерите;

един представител на организациите, подпомагащи социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

двама независими учени - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на труда и социалната политика.

 

Поради липса на съгласие между организациите на занаятчиите не беше определен техен представител в ИСС.

....вж. членовете на новия Икономически и социален съвет на Република България

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава