НОВИНИ - АРХИВ

КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ ЗАПОЗНА С ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИСС

ИСС ще бъде домакин на Втората регионална среща на икономическите и социални съвети

Вчера, 9 май 2007 г., председателят на ИСС доц. Лалко Дулевиски запозна Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание с отчета за дейността на ИСС за предходната година. На заседанието на комисията присъстваха и зам.-председателят на ИСС и председател на Българската стопанска камара Божидар Данев и Димитър Манолов – член на ИСС и вицепрезидент на КТ “Подкрепа”.

Народните представители приеха отчета за информация и подчертаха задоволството си от дейността на Съвета. Те оцениха много високо подбора на темите за становища по обществено важни проблеми, както и задълбочената разработка и нови предложения, които присъстват в тях. Народните представители изказаха задоволство и от факта, че в ИСС се постига съгласие по въпроси от обществения дневен ред, по които дотогава е имало противоположни мнения. Всички депутати от Комисията по труда и социалната политика признават значението на гражданския диалог като основно средство за развитие и задълбочаване на демократичните процеси у нас. Те обърнаха внимание и на факта, че изпълнителната и законодателната власт биха могли още по-активно да търсят мнението на ИСС и да отразяват предложенията му в законодателни и нормативни актове.
Пред народните представители доц. Дулевски категорично заяви, че България е първата страна от 12-те ново присъединили се към ЕС страни, която създаде Икономически и социален съвет по модела на Европейския икономически и социален комитет, и подчерта, че това всъщност е признанието на президентите на ЕИСК.
Доц. Дулевски обобщи също работата на ИСС досега, като заяви, че през 3-годишната си дейност българският Икономически и социален съвет освен становищата разви и наложи публичните консултации като втора форма на участие на организираното гражданско общество във вземането на важни икономически и социални решения. Като примери за публични консултации от ИСС към изпълнителната власт той цитира обсъждането на 4-годишната програма за управление на правителството – по предложение на Министерския съвет, на Националния план за развитие и оперативните програми – по предложение на Министерството на финансите, на стратегията по доходите – по предложение на Министерството на труда и социалната политика.
Извършеното до момента е предпоставка партньорите ни от Европейския икономически и социален комитет в Брюксел да изразят желание българският ИСС да бъде домакин на Втората регионална среща на икономическите и социални съвети и сродни организации. Миналата година за пръв път домакин на срещата бе Икономическият и социален съвет на Гърция.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава