НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРЕДЛАГА НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО ТРУДА ДА БЪДЕ В БЪЛГАРИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) препоръчва на българското правителство да предложи новият Европейски орган по труда (EОТ) да бъде установен в България с мотива, че това ще има силен положителен ефект в държавите от Централна и Източна Европа, които са най-силно засегнати от негативни явления на трансграничния пазар на труда.

В свое становище относно „Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган на труда“ Икономическият и социален съвет изразява подкрепата си за тази инициатива. Според ИСС увеличената трансгранична мобилност в ЕС изисква нови правила за взаимодействия между държавите членки и за управление на процесите на трансграничния пазар на труда. ИСС отбелязва, че в момента има недостатъчен достъп до информация, както и недостатъчна прозрачност по отношение на правата и задълженията на гражданите и предприятията. Също така според ИСС сътрудничеството между административните национални органи не е достатъчно ефективно, а механизмите за трансгранично правоприлагане или механизмите за извънсъдебно разрешаване на спорове са слаби или изобщо липсват. В същото време държавите от Централна и Източна Европа са най-силно засегнати от измами, свързани с трансграничния пазар на труда поради липса на достатъчно информация и недостатъчен капацитет на националните органи за борба с незаконните дейности.

ИСС подкрепя мисията на ЕОТ да осигурява сътрудничество между държавите членки за ефективно прилагане на европейското право в областта на трансграничния пазар на труда, което ще подобри трудовата мобилност като част от основния принцип за свобода на движението на хора в ЕС. В становището си ИСС отбелязва, че всеки ден 1.7 млн. европейци пътуват до работното си място в друга държава от ЕС. Същевременно в сектора на автомобилния транспорт над 2 млн. работници преминават ежедневно през граници в ЕС за превоз на товари или пътници, а броят на командированите работници през 2016 г. стига до 2.3 млн. души. Тези факти са достатъчни, за да се обоснове необходимостта от създаване на ЕОТ.

ИСС счита, че Европейският орган по труда, освен че ще осигурява необходимата защита на фирми и работници от измами (използване на дружества „пощенски кутии, „ фиктивна самостоятелна заетост “ и др.), също така ще засили ролята на Европейската платформа за сътрудничество и борба с недекларирания труд. В становището се подчертава, че тази нова европейска институция ще осигури справедлив, лесен и ефективен начин за инспекция и правоприлагане в областта на европейския пазар на труда.

ИСС подкрепя идеята чрез ЕОТ да се постигне гарантиране на правата на работниците и гражданите за равно третиране и равен достъп до възможности за заетост и социална закрила в ЕС. Според ИСС новият орган по труда ще допринесе за подобряване на координацията между националните и европейски институции в областта на трудовата мобилност и социалната сигурност, за подобряване на достъпа до информация за права и задължения на работника или фирмата, свързани с трансграничната мобилност и заетост. ИСС подчертава също, че ползата от създаването на ЕОТ ще бъде най-голяма за малките и средните предприятия, които са 90% от регистрираните в Европейската мрежа по заетостта (ЕURES).

ИСС настоява също социалните партньори да имат реално участие в работата и в контрола на задачите на ЕОТ.

В заключение ИСС подчертава, че създаването на ЕОТ е амбициозен проект, подкрепен от държавите членки, чиято цел е укрепване на справедливостта и доверието в единния европейски пазар.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава