НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Днес 20 декември 2013 г. в ИСС се проведе консултативна среща за предварително съгласуване на проектите на нормативни актове, свързани с изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г.

В срещата участваха членове на ИСС и представители на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ от администрацията на Министерския съвет, отговарящи за подготовката на тези актове. Г-жа Добринка Кръстева, Директор на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ сподели, че при изготвянето на тези документи са взети под внимание основните предложения и препоръки на ИСС от разработеното по собствена инициатива и приетото през юли тази година становище - "Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 - 2020 г.".

В рамките на дискусията всички участници в консултация имаха възможност да изразят своята позиция по проектите на нормативни документи. Представители на социалните партньори направиха конкретни предложения за подобряване на отделните нормативни актове. Те изказаха своето удовлетворение от проведената консултация като акцентираха на важността на предложените актове, от качеството и прецизността, на които ще зависи доколко успешно потенциалните ползватели на средствата от ЕС ще успеят успешно да се възползват от тях и да инвестират очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. за създаването на растеж и заетост.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава