НОВИНИ - АРХИВ

ИСС: НЕОБХОДИМИ СА КООРДИНИРАНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ - НА НАЦИОНАЛНО И ОБЩИНСКО НИВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

При изключителен интерес и активност от страна на учители, педагози и кметове на малки населени места преминаха организираните от Икономическия и социален съвет (ИСС)  регионални дискусии на тема „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система”, проведени последователно на 29 и 30 октомври в община Сливен и община Тунджа.

В рамките на дискусиите бяха обсъдени политиките за превенция и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, общинските политики за превенция на ранното отпадане от училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система.

Необходимо е всички институции в държавата - на национално и общинско ниво да обединят усилията си и с координирани мерки да се преодолява този особено значим за страната ни проблем. Трябва спешно да се въведе „единен образователен номер” за всяко дете, чрез който ще стане възможно проследяването на неговото образователно ниво и социалния му статус – предложение което ИСС направи в няколко свои акта. Около тези изводи се обединиха всички участници във форумите и в двете общини.

В своите изказвания Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски обърна внимание на спецификата на проблема за България и за отделните региони. От една страна по отношение на данните за индикатора „дял на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 15 до 24 години” страната ни е на средното за Европейския съюз (ЕС) ниво, а от друга -  по отношение на безработицата и заетостта на младите у нас от 15 до 24 години, напуснали преждевременно училище данните са тревожни, каза проф. Дулевски. Безработицата сред този контингент млади хора е с 50 % по-висока спрямо средното в ЕС, а показателят за заетостта на същия контингент младежи у нас е с тревожно ниски стойности. В България на сто младежи от 15 до 24 години с основно и по-ниско образование, са наети около 4 - 5 (т.е. 5%), а в ЕС този показател е почти 5 пъти по-висок, допълни проф. Дулевски. Очевидна е връзката между липсата на образование, което е резултат от ранното отпадане от училище, и все по-голямата трудност за младите хора да намерят работа и да започнат активна дейност на трудовия пазар. Резултат от това е загуба на национален ресурс и пропуснати ползи за държавата, което по експертни оценки се равнява приблизително на 115 милиарда евро общо за ЕС, а за България загубата се оценява на 1,200 милиарда евро. Според проф. Дулевски тези проблеми трябва да се решават на местно ниво, а добрите практики на отделните общини да се насърчават и популяризират. С тези регионални форуми ИСС се стреми да постигне тази цел и да обобщи конкретните предложения в документ, който да представи на държавните институции и който да е основата на плана за изпълнение на приетата вече от Министерски съвет „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система(2013–2020)”.

На дискусионния форум в Сливен участие взеха председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, кметът на община Сливен Кольо Милев, заместник-кметът по хуманитарните дейности - Иван Славов, експерти от общинска администрация, общински съветници, представители на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Националния статистически институт (НСИ) и техните регионални структури, кметове на населени места в община Сливен, директори на училища, учители, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта.

Форумът бе открит с приветствие от кмета на Сливен г-н  Кольо Милев. В своята презентация заместник-кметът г-н Славов посочи, че в община Сливен за предходните две години броят на отпадналите деца прогресивно намалява – от 234 деца през учебната 2012/2013 година, на 302 деца за учебната 2011/2012. Той открои бедността и слабата заинтересованост от страна на родителите в община Сливен като основни причини децата да напускат училище.

Същевременно бедността сред уязвимите етнически малцинства, особено сред ромите, има много измерения - лошите жилищни условия и здравен статус, ниските образователни равнища, каза г-н Славов. Конкретните мерки, които Общината предприема са свързани с осигуряване на средства за специализиран транспорт за децата от подготвителните групи и учениците до детските градини, средищните и приемащите училища. Основната цел е да се осигури качествено обучение в училищата и равен достъп за всички деца.

Участваме в програми  за социализиране и усвояване на български език, в проекти, чиято цел е по-пълното обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение в подготвителните групи и първи клас. Проследяваме нивото на посещаемост в рамките на проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Сливен”, както и на проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен“ като сме успели за една година да върнем в класните стаи 58 деца, отбеляза г-н Славов.

„В същото време се работи и с родителите за промяна на нагласите по отношение на образованието. Обезпечаваме целодневното обучение с оглед по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в детските градини и училищата”, посочи в заключение г-н Славов.

По време на дискусията присъстващите споделиха опит и направиха конкретни предложения и мерки за решаване на проблема с отпадането на деца от образователната система. Най-сериозни проблеми на територията на община Сливен са свързани с десегрегацията на ромите, превозването на учениците до училища в съседни населени места и обучаването в подходящи професии и различни занаяти на ромската младеж и техните родители.

ПЕДАГОЗИ И РОДИТЕЛИ, ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНИ ОКОЛО КАУЗАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

В Ямбол дискусионния форум на тема „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система” откриха председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски и кметът на община Тунджа - Георги Георгиев. „Община Тунджа прилага изключително добри практики и примери за работа с учениците от различните малцинствени групи за намаляване на преждевременното напускане на образователната система, които рядко се срещат в други райони на страната. Вашият опит и достижения при работата с деца застрашени от отпадане от училище е една от причините за провеждането на днешната кръгла маса в община Тунджа”, заяви проф. Дулевски.

Кметът на общината г-н Георгиев благодари на ИСС, че подкрепи идеята един от регионалните форуми, организирани от Съвета по проблемите на ранното отпадане от училище да обърне внимание на Община Тунджа. Той подчерта, че Общината е носител на много награди, даже и от Европейската комисия, за постигнати резултати при намаляване на преждевременното напускане на образователната система. Фактът, че в община Тунджа всички деца са обхванати във форми на предучилищно и училищно образование доказва, че общинското ръководство, педагозите и всички ангажирани в този процес сме постигнали много в тази област, каза още г-н Георгиев. „Мисля, че точно такъв тип общини трябва да бъдат извеждани на преден план и да бъдат показвани като добри примери”, коментира проф. Дулевски.

Г-н Станчо Ставрев, заместник-кмет на общината представи „Общинските политики за превенция на ранното отпадане от училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система в Община Тунджа”. Той подчерта, че Община Тунджа е уникална община от селски тип, най-голямата по територия в област Ямбол, с 44 населени места и само 10 основни училища с целодневна заетост на децата. Административният й център е в областния град Ямбол. Като подчерта постигнатите успехи за пълното обхващане на децата в училище г-н Ставрев очерта необходимостта на територията на Общината да се разкрие поне едно средно или професионално училище, в което децата да могат продължат образованието си, за да не напускат родните си места.

Гост на кръглата маса бе и заместник-кметът на Община Стралджа Мария Толева, която сподели проблемите в община Стралджа и постигнатите успехи при намаляване на преждевременното напускане на образователната система.  

В дискусията се включиха представители на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Националния статистически институт (НСИ) и техните регионални структури, кметове на населени места в община Тунджа, директори на училища и детски заведения, учители, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта.

„Манталитета, етнокултурата и начина на живот са основните причини за по-големия брой на отпадналите ученици от ромския етнос, но днес всички в Община Тунджа доказахте, че при желание тези проблеми могат да се преодолеят. Аз Ви благодаря за откровените изказвания и конкретните предложения, които ще вградим в един документ и след приемането му през ноември ще представим на ресорните министерства. Убедени сме, че по този начин вашите предложения ще намерят място в плана с мерки  за изпълнение на „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система(2013–2020)”, който трябва да се приеме до края на годината”, обобщи дискусията проф. Дулевски.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава