НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ ДИСКУТИРАХА ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Преждевременното напускане на образователната система, водещ фактор за безработицата, бедността и социалното изключване е значителен проблем както за България, така и за много от страните-членки на Европейския съюз и същевременно предизвикателство пред Стратегия „Европа 2020” за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Като отчита, че за решаването му са необходими съвместните усилия на Икономическите и социални съвети на страните - членки на ЕС, Икономическият и социален съвет (ИСС) на България и този на Кралство Испания, в рамките на споразумение за двустранно сътрудничество, проведоха в София на 21 октомври 2013 г. съвместна консултативна среща на тема: „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“, на която обмениха опит и добри практики. Срещата е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на регионални дискусии по същата тема.

Във форума участваха повече от 40 директори и учители от столицата и страната, кметове и представители на общини, университетски преподаватели, неправителствени организации, членове на ИСС, експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Президентската администрация и други български институции, имащи отношение към  проблема.

Председателят на ИСС на България Проф. д-р Лалко Дулевски откри форума, а с приветствие към участниците се обърнаха официалните гости - посланикът на Кралство Испания - Н. П. Хосе Луис Тапиа, заместник - министърът на образованието и науката (МОН) Атанаска Тенева, заместник - министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и главният секретар на ИСС на Кралство Испания Соледад Кордоба.

Румяна Томова, главен експерт към МОН представи актуализирания проект на  „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 2020)” като подчерта, че много от предложенията и позициите, изложени в резолюцията на ИСС по първия проект на Стратегия са отразени  в настоящия вариант на документа. Докладчикът по становището на ИСС: „Политики за ограничаване ранното напускане на образователната система” – г-жа Янка Такева, член на ИСС представи позицията на съвета по темата. С  интерес бяха изслушани и членовете на ИСС на Испания Дионис Оня, от групата на синдикатите, Ана Белтран, от групата на работодателите и Хуан Антонио Педриньо от трета група, които запознаха присъстващите с опита на Испания и позицията на техния съвет за подходите и политиките за решаване на този изключително значим за Испания проблем. Подчертано бе, че той има не само сериозно отражение върху образованието, но и води до икономически, социални и обществени последици.

По време на дискусията присъстващите заинтересовани страни очертаха предизвикателствата и споделиха проблемите, които изпитват в практическата си работа по преодоляване на отпадането от образователната система у нас. Изтъкнато бе, че дългогодишното развитие на проблема и неговата специфика имат сериозно отражение върху трудовия пазар на двете страни.

Впечатление направиха представените от педагозите от някои училища резултати от българо-испански проект, позволил успешно внедряване на добри практики за преодоляване на отпадането от училище у нас. С интерес бяха изслушани коментарите, споделените иновативни подходи и предложения за нови политики, представени от гостите от испанския ИСС. Дадени бяха полезни препоръки за преодоляване на ранното отпадане от училище, засягащо особено силно младежите от маргинализираните групи – етническите малцинства, семействата на мигранти или непълните семейства.

Отчетено бе, че проведената консултативна среща е изключително успешна форма на обмяна на опит при решаване на общи за двете страни проблеми. На проведена специална двустранна среща делегацията на ИСС на Испания и представителите на българския ИСС потвърдиха интереса на двата съвета да продължат да работят съвместно по проблеми, стоящи с острота и от интерес за двете държави. Потвърдено бе и желанието на двата съвета двустранното сътрудничество между тях да се превърне в нов модел на сътрудничество между представителите на организираното гражданско общество в Европейски съюз при решаването на конкретни проблеми от общ интерес.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава