НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОБСЪДИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОЕКТА НА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО „ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА И БОРБАТА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ”

По решение на Председателския съвет на ИСС бе разработена резолюция на тема: „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България” с докладчик г-н Пламен Димитров, председател на Комисията по „Труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения” на ИСС. Резолюцията е продължение на работата на съвета по проблемите на образованието и заетостта на младите хора в България.

Предвид актуалността на този проблем, и в контекста на предстоящото приемане на Национален план с мерки за прилагане на инициативата „Гаранция за младежта” 2014 – 2015 г. ИСС проведе на 18 октомври 2013 г. предварително обсъждане на проекта на резолюция с представители на заинтересованите министерства. В консултацията участваха заместник-министърът на образованието и науката г-н Иван Кръстев, г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика, зам.-председателите на ИСС – г-н Васил Велев, д-р Тренчев и проф. Нено Павлов и членове на съвета.

На срещата г-н Пламен Димитров представи проекта на резолюция. Той обърна внимание, че ИСС разработи този документ воден от убеждението, че решаването на тези проблеми изисква навременни и неотложни мерки и счита, че обсъждането им допринася за формулирането на конкретни действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България през следващите две години. В рамките на дискусията бяха направени предложения за конкретни допълнения към документа както от страна на представителите на работодателите, така и от страна на синдикатите и другите заинтересовани страни.

Г-жа Янкова изрази задоволството си от пълнотата и конкретните мерки залегнали в документа като същевременно отбеляза, че доста от тях са намери място в проекта на Плана с мерки за прилагане на инициативата „Гаранция за младежта” 2014 – 2015 г., изпратен на Европейската комисия за съгласуване. Тя изрази готовността на министерството и на работния екип да обогатят окончателния вариант на Националния план за прилагане на „Гаранция за младежта” 2014 – 2015 г. с допълнителни мерки, предложени от ИСС след приемането на настоящата резолюция.

Заместник-министърът на образованието и науката изрази подкрепата си за предложената резолюция и отбеляза съпричастността на министерството към проблемите на младежката заетост, която е в пряка зависимост от степента на образование на младежите, от придобитите от тях компетенции и от предлагането на работни места на пазара на труда. Г-н Кръстев препоръча, в своите документи, ИСС да настоява пред правителството в бюджета да се заложат поне 4% за образование през следващите години, предвид на това, че образованието е национален приоритет на България до 2020 г. Също така той информира участниците за предстоящите законодателни инициативи и мерките включени в новата оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж” 2014-2020 г, касаещи професионалното образование и обучение, предстоящото приемане на дуалната система в средното образование, както и мерките от плана за прилагане на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. Според него много от конкретните предложения на ИСС, включени в проекта на резолюция вече са намерили място в конкретни документи и политики на правителството и пое ангажимент министерството да вземе под внимание всички прагматични предложения, след приемането на резолюцията на ИСС.

Всички участници изразиха удовлетворението си от конструктивната среща и декларираха готовността си да продължат диалога по проблемите на  младите хора и борбата с младежката безработица и в бъдеще.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава