НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОБСЪДИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРОБЛЕМИТЕ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

В редица свои актове ИСС констатира, че преждевременното напускане на образователната система е водещ  фактор за безработицата, бедността и социалното изключване  в страната. Северозападна България е един от регионите, в които проблемът с преждевременното напускане на училище е особено актуален. По тази причина Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе във Враца на 23 септември първата регионална кръгла маса по „Проблемите на преждевременното напускане на образователната система”. „За ИСС е от особено значение подобни проблеми да бъдат дискутирани и да се търсят решения на местно ниво”, каза председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски при откриването на форума. С тази дискусия ИСС започна поредица от регионални кръгли маси, като ще фокусира вниманието си на райони където този проблем е най-голям.

Срещата събра близо 90 души, представители на държавната и местната власт от областта, на всички регионални структури на държавните институции, отговорни за политиките по образование, заетостта, закрила на децата, както и кметове на общини,  представители на социалните партньори – синдикални и работодателски организации, медии. Повече от половината от участниците бяха учители, директори на училища и кметове  от малки населени места в региона.

Събитието уважиха заместник областният управител г-н Иван Данов, г-н Кирчо Атанасов, съветник на министъра на образованието и науката, представители на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на образованието и науката, представители на местната власт на гр. Враца.

Проф. Дулевски открои връзката между липсата на образование, което е резултат от ранното отпадане от училище и все по-голямата трудност за младите хора да намерят работа и да се включат в трудовия пазар. Той посочи данните на НСИ, който отчита, че заетостта на младите хора (15 до 24 г.), преждевременно напуснали училище е само 5%, докато средното за Европа този показател е 20%.

В своето изказване г-жа

, член на ИСС и председател на синдиката на българските учители към КНСБ представи редица конкретни предложения от актове на ИСС. По-конкретно, ИСС предлага младежите, напуснали системата на образование, да бъдат навременно реинтегрирани чрез приоритетно включване в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация. „За решаването на проблема Съветът препоръчва да се изгради единна национална база данни, която да обедини информацията, събирана от всички организации и институции”, каза г-жа Такева. ИСС предлага също да се въведе „единен образователен номер” за всяко дете, който ще позволи да се проследява развитието му от детската градина до завършването на различните степени на образование. Това ще даде възможност да се отчетат спецификата на социалните, икономическите и демографските проблеми, свързани с образованието в отделните региони на страната, подчерта Янка Такева.

В презентацията си г-жа

 представи актуални данни за област Враца относно броят на отпадналите от училище деца, броят на децата от социално слаби семейства, основните причини за напускане на образователната система и др. Тя посочи, един от административните проблемите, които се нуждаят от бързо и адекватно решение, а именно - тромавата процедура по обратната регистрация в училище на деца и младежи от семейства, които се завръщат от работа извън България.

Сред множеството актуални проблеми, които споделиха участниците в дискусията се откроиха следните:

-недостигът на училищни автобуси, с които да се извозват учениците до и от средищните училища;

- спорна е адекватността на делегираните бюджети и обвързването на бюджета с резултатите на учениците – в резултат „бедните” училища, в които учат деца от ромски произход и от социално слаби семейства, не получават шанс да повишат нивото на базата си, на персонала и т.н.;

- необходим е контрол на бележките за отсъствие по здравословни причини, които се дават от личните лекари, за да се спре порочната практика на прекомерни извинени отсъствия;

- Проблем според много от учителите е липсата на училищни логопеди и психолози, които да работят с нуждаещите се деца;

Директорът на ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Тишевица - Димитър Костов, подчерта, че проблемът с отпадането от училище е предимно сред децата от ромския етнос, но когато училището е топло и сигурно място за децата, когато те са нахранени и са ангажирани целодневно с обучение, риска от отпадане намалява значително. „Такъв е опита на нашето училище, където благодарение на успешната ни работа с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” отпадащите от училище деца намаляват, каза г-н Костов.”

Като сериозни проблеми за региона бяха откроени липсата на мотивация за заетост сред много от регистрираните в Бюрото по труда, от една страна и недостига на работни места, които се предлагат за лица с основно и по-ниско образование, от друга. Същевременно тези лица представляват 46% от всички регистрирани в Бюрата по труда, докато повечето предлагани от бизнеса позиции са за хора със средно и висше образование. Все пак бяха посочени и добри практики на създаване на заетост в областта особено при доброто взаимодействието между институциите на различните им равнища и представителите на бизнеса.

Всички участници в кръглата маса изразиха подкрепа за предложението на ИСС за въвеждането на „единен образователен номер” като една от най-добрите мерки за превенция, проследяване и справяне с проблемите в развитие. Г-н Кирчо Атанасов предложи, на базата на заложеното в Конституцията на България задължително образование до 16-годишна възраст, страната ни да си постави за цел до 2020 г. да намали дела на ранно отпадналите от училище на 1%, а не на 11%, каквато е сега националната ни цел.

Проф. Дулевски закри дискусията като поздрави участниците за добрите практики, които споделиха и посочи, че се надява те да бъдат финансирани по оперативните програми през следващия програмен период. Той подчерта, че на регионални форуми като този, се очертават истинските проблеми и предизвикателства пред националните политики и мерки. Председателят на ИСС призова всички участници да останат ангажирани с проблемите на преждевременното напускане на образователната система, и сподели, че ИСС ще продължи да допринася за популяризирането на добри практики да предлага мерки за решаването му. 

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава