НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕ В ТРОЯН РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

На 30 юли 2013 година Икономическият и социален съвет (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Общинската администрация – гр. Троян организираха първата от серия регионални кръгли маси на тема: „Социална икономика и социално предприемачество”, които Съветът възнамерява да проведе, за да представи и консултира със заинтересованите страни разработените по тази тема негови актове.

На мероприятието присъстваха представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Националното сдружение на общините в Република България, Националния съюз на трудово-производителните кооперации, регионални представители на работодателските и синдикални организации, местния бизнес и др.   При откриване на събитието изказвания направиха проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, изпълнителният директор на НСОРБ е ст. н. с. д-р Гинка Чавдарова и Донка Михайлова, кмет на Община Троян.

В рамките на специална сесия, посветена на възможностите и перспективите за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество, Теодора Демирева, държавен експерт при МТСП, представи съществуващите политики за социална икономика и социално предприемачество у нас и в Европа. Николай Николов, председател на Комисията по социални политики към ИСС, запозна присъстващите с актовете на Съвета относно социалната икономика и социалното предприемачество. Гинка Чавдарова се спря на активната роля на местната власт по отношение на създаването на политики и законодателни инициативи в областта на социалното предприемачество у нас. Тя настоя заинтересованите страни да се обединенят за да се предприемат практически стъпки за съчетаване на европейската визия в областта на социалната икономика с потребностите на хората у нас, особено на тези, представляващи уязвимите групи.

Донка Михайлова, кмет на гр. Троян направи подробно представяне на политиките и формите на социалната икономика и социалните предприятия, от гледна точка на местната власт, като се спря подробно на възможности на общинското самоуправление за тяхното развитие. Тя изтъкна, че в момента 5% от работните места в община Троян са ангажирани в сфери, свързани със социалната икономика.

При проведения дебат, много активно участие взеха представителите на местните неправителствени организации. Те поставиха въпроси, свързани с възможностите за развитието на социалното предприемачество, по-специално в община Троян, като подчертаха активната ролята на местните власти и на общинското самоуправление за развитието и успеха на социалните предприятия. Участниците в дискусията апелираха за задоволяване на нуждата на социалните предприятия от достъп до кредитиране и пазари, за получаване на специални преференции при участие в обществени поръчки и разширяване на полето на техните възможностите за достъп до европейско финансиране. Апелира се за създаване на гаранционен фонд за обезпечаване на участието на социалните предприятия в проекти с европейски ресурси. Много от предложенията на участниците касаеха преодоляване на бюрокрацията, подобряване на документацията и процедурите по усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз. Настоя се за привличане и активизиране на участието на бизнеса в сектора на социалната икотомика, като се подчерта особената нужда от повече мерки за стимулиране на създаването на нови видове и форми на социално предприемачество. Отчетена бе и необходимостта от повишаване на осведомеността на бизнеса и и на неправителствените организации относно възможностите за създаване и развитие на социални предприятия у нас.

В заключение председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски изказа удовлетвореността си от дебата, като изтъкна, че споделените проблеми могат да станат база за изработването от Съвета на пакет от предложения за разширяване и развитие на концепцията на социалното предприемачество в България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава