НОВИНИ - АРХИВ

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТ ЗА РОЛЯТА НА КООПЕРАЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

„Кооперациите са успешен бизнес модел за решаване на социално-икономически проблеми на обществото, особено в условията криза”. С тези думи председателят на 41-вото Народното събрание Цецка Цачева откри Международната конференция „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика", организирана от ИСС, която се проведе на 4 декември в София.

Официални гости на конференцията бяха министърът на труда и социалната политика - Тотю Младенов, Лука Жайер - Президентът на Група 3 ”Различни интереси” на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ и съпрезидента на “Кооперативна Европа – Европейски регион на кооперативeн алианс” – Етиен Флимлин.

При откриването на конференцията председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски отбеляза, че социалната икономика в България все още има малък принос за решаването на социалните проблеми на обществото, затова усилията на държавата и останалите отговорни институции трябва да са насочени към нейното развитие.

В своето приветствие към конференцията, г-жа Цачева заяви, че европейските и българските институции отделят все по-голямо внимание на социалната икономика, не само като част от европейския социален модел, а като иновативен подход за решаването на най-наболелите въпроси на гражданите - заетостта, социалното включване и борбата с безработицата. Тя открои ролята на Икономическия и социален съвет на България за утвърждаване на гражданския диалог и определи настоящата международна конференция като продължение на националния дебат по тези проблеми.

Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ насърчава социалната икономика чрез възможностите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) с повишаването на заетостта и социално включване на различни групи от населението, между които и лицата с увреждания, отбеляза в изказването си министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

В България кооперациите имат ключова роля в реализацията на политики, насочени към ограничаване на бедността и социалното изключване, каза още министър Младенов като посочи, че 2000 кооперации осигуряват близо 50 000 работни места в страната. Той сподели очакванията си за участниците в сектора на социалната икономика, свързани с повишаване на социалната кохезия и заетостта сред групи, отдалечени от пазара на труда и в риск от изпадане в бедност.

В своето изказване, Съпредседателят на „Кооперативна Европа” - Етиен Флимлин сподели, че девизът "Всички заедно можем повече" звучи все по-актуално в края на 2012 г., когато идва ново десетилетие на кооперациите и цитира френската поговорка "сам човек върви бързо, но заедно се стига по-далеч" като изключително актуална за днешна Европа.

С приветствие към участниците на конференцията се обърна и Президентът на група 3 на ЕИСК – Лука Жайер. Той очерта важната роля на кооперативния сектор на Европа за решаването на проблемите на заетостта в условията на криза като подчерта, че за периода 2003-2010 г. в ситуацията на криза, в кооперативния сектор в Европа се наблюдава ръст на заетостта от 23%. Кооперативите са в състояние да комбинират печалбата със социалното включване и демократичното управление и за това е необходимо да бъдат подкрепени с административни стимули и с въвеждане на европейски правни регулации. Този тип предприятия възвръщат доверието на хората, а това е в основата на излизането от кризата за Европа, подчерта той.

Президентът Жайер представи основните проблеми пред развитието на социалната икономика, както и предприетите инициативи в подкрепа на тази икономика на европейско ниво. Той отбеляза важната роля на ЕИСК в консултативния процес по разработването и приемането на европейските решения в подкрепа на социалната икономика и при изработването на по-прецизна дефиниция на термина „социални предприятия”. За да се повиши общественото доверие и разбиране на капацитета и възможностите на социалната икономика е необходима широка капмания в отделните държави и на европейско ниво, заяви Жайер.

Във форума взеха участие повече от 100 представители на българските държавни институции и обществени организации, представители на кооперативни организации от България и Европа, членове на ИСС и ЕИСК, депутати и експерти.

Министерството на труда и социалната политика представи основни акценти от приетата от правителството Национална концепция за социална икономика на България.

Основни моменти от приетите от ИСС през последната година становища, касаещи кооперациите и социалната икономика бяха във фокуса на изказванията на Председателя на ИСС Лалко Дулевски и на Бисер Славков, представител на кооперативните организации в България.

Проф. Лалко Дулевски отбеляза в своето изказване, че в условията на тежка финансова криза социалната икономика доказва възможностите си, като компенсира проблемите на населението, които не могат да бъдат решени от държавата или от пазара. Българското законодателство е една добра основа за развитие на икономиката, но е необходимо много по-ясно и конкретно да се формулират основните форми на социална икономика, които да бъдат подкрепени с надеждни законови гаранции, коментира председателят на ИСС.

Бисер Славков посочи, че днес българските кооперации се представляват от Централния кооперативен съюз, Националния съюз на земеделските кооперации, Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации и Националния съюз на кооперациите на инвалидите. В условията на дълбока икономическа и финансова криза, в която се наблюдава стагнацията на външни и вътрешни пазари, българските кооперации се нуждаят от радикални промени, насочени най-вече към тяхното техническото и технологично обновяване. По този начин ще се повиши качеството и конкурентноспособността на предлагания продукт, отбеляза Славков. По думите му – въпреки трудностите през годините българските кооперации са успели да се запазят и дори да се развиват. В момента кооперативните организации в България имат около половин милион членове и благодарение на тях се осигуряват над 50 хиляди работни места. Около 50 % от хората с увреждания в страната работят в кооперациите, а близо една четвърт от населението на нашата страна свързва интересите си с кооперативната система, коментира представителят на кооперациите у нас. Българските кооперации трябва да имат възможност да разработват самостоятелни проекти, с които да усвояват европейски средства и да развиват своята дейност, подчерта г-н Славков. В заключение г-н Славков подчерта, че кооперативните организации у нас работят успешно с Икономическия и социален съвет на България и днешната международна конференция доказва ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика.

За ролята на кооперациите в социалната икономика на Европа говори Клаус Нидерландер, директор на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“. Цифрите, които той представи говорят сами за себе си: 123 милиона член-кооператори от 10000 кооперации в 6 бранша, от 37 европейски страни осигуряват 5.4 милиона работни места. Това е високият авторитет на "Кооперативна Европа" в 2012 - Международната година на кооперациите, който е признание за кооперативния бизнес модел и значимия му принос в икономическото и социално развитие.

Конференцията продължи с оживени дискусии и активно участие на представителите на европейски институции и кооперативните организации от цялата страна като се направиха конкретни важни предложения, които биха способствали за подобряване на законодателната среда. C цел разкриването на нови работни места, за преодоляване на безработицата и намаляване на бедността особено внимание бе обърнато върху образователното ниво на младите хора в кооперативните организации. Кооперациите предоставят възможност на хората в неравностойно положение да се чувстват полезни в обществото като свързват живота си с тях. Поставен бе много сериозно въпроса за правната рамка на финансово-кредитната дейност на кооперациите. Всички участници се обединиха около мнението, че конференцията е допринесла много в активния публичен дебат за ролята на кооперациите в социалната икономика.

Обобщавайки дискусията проф. Дулевски изрази пълната си удовлетвореност от съдържателния дебат, в който бяха изложени много конкретни предложения в областта на социалната икономика и който показа, че значението на социалната иконимика нараства не само в нашата страна, но и в Европа. Същевременно не само кризата в Европа, но и промяната в света водят до това, че все по-вече хора не могат да намерят решение на своите проблеми единствено и само чрез пазара или чрез държавите си и точно тук кооперациите, чрез своите традиции и чрез другите форми на социалната икономика запълват тези ниши. Това е достатъчен аргумент да твърдим, че ролята на социалната икономика ще се увеличава и ще се търсят нови решения на проблемите чрез нейното развитие, отбеляза Председателят на ИСС.

Безпорно е, че кооперациите са гръбнакът, но стои въпроса кои ще са следващите форми на социална икономика, които България ще развива. Ако намерим отговора на този въпрос можем да излезем с предложение на ИСС до Народното събрание за законодателно регламентиране на критериите и формите на социална икономика, заяви проф. Дулевски.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава