НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА: „ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”

С цел да заостри вниманието на държавните органи и организации по проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 30.11.2012 г. становище на тема „Трудовата заетост на хората с увреждания”.

В редица свои документи и в Стратегия „Европа 2020” Европейската комисия отчита важността на включването на хората с увреждания в обществото и поощрява държавите да откликват на нуждите на тази група хора чрез предоставяне на качествени и иновативни услуги. Основните ползи за обществото от прилагането на политики за интеграция на хората с увреждания имат както социален, така и икономически аспект - заетост на хората с увреждания, принос към социалното им включване, създаването на социален капитал и същевременно икономии на публични средства.

В становището си ИСС изразява загрижеността на гражданското общество от задълбочаващата се тенденция на влошаване на социалния статус на хората с увреждания и много високите равнища на безработица сред тях.

По данни на Националният статистически институт и Националният осигурителен институт хората с увреждания в работоспособна възраст са около 200 000 души, като само около 10% от тях са заети в различни сфери на обществения живот. Съветът констатира и тревожната тенденция на намаляване както на броя на специализираните предприятия и кооперации така и на заетите в тях хора с увреждания. За периода от 1990 - 2012 г. броят на заетите хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации е намалял с драстичните 92.4 %.

Недостатъчната гъвкавост и ефективност на прилаганите политики по осигуряване на заетост на хората с увреждания води до тяхната социална изолация, намалява мотивацията им за допълнителна квалификация и търсене на работа, констатира Съвета.

Друга важна констатация е, че въпреки създадената нормативна база, проблемът за достъпа на хората с увреждания до работните места, местоживеене, транспорт, ведомствени, културни и др. сгради, все още не намира добро решение, поради неосигурен финансов ресурс и неефективен контрол от страна на държавата и общинските институции.

ИСС оценява като недостатъчни резултатите от приложените вече мерки за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания и препоръчва предприемането на по-ефективни действия, с цел преодоляване на чувствителното изоставане на страната ни, в сравнение с другите страни - членки на ЕС.

ИСС препоръчва: да се разработят по-ефективни икономически стимули, с цел повишаване на заинтересоваността на работодателите, в специализирана и обичайна работна страна, при създаването на подходяща работна среда за хората с увреждания; да се усъвършенства на нормативната уредба така, че да се преустановят констатираните негативни тенденции и се осигури бърз преход към

разширяване обхвата на социалната и трудова интеграция на хората с увреждания, с цел подобряване на социалния им статус; да се предприемат мерки за насърчаване на публично-частното партньорство на общините със специализираните предприятия и кооперации за развитие на социалната и трудова интеграция на хората с увреждания.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава