НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОБСЪДИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНС МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И СЕМЕЕН ЖИВОТ

На 18 юли 2012 год. Пленарната сесия на ИСС обсъди и прие Резолюция относно Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавена: “Към възстановяване и създаване на работни места”. В резолюцията се предлагат и дискутират мерки за повишаване на заетостта и се представят политики и инструменти за подобряване на търсенето и предлагането на труд.

Сесията одобри и становище, разработено по собствена инициатива и включено в плана на Съвета за 2012 година. Становището е озаглавено: „Възможности за съчетаване на трудовия и семейния живот”. В него се правят обобщения, изводи и препоръки, представят се подходи и възможности за формиране и реализиране на национални политики за балансиране на професионалния и семейния живот.

Обратно горе